Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Socialstyrelsens nya regler för läkemedelsgenomgångar

Socialstyrelsens nya regler för läkemedelsgenomgångar

Publicerat 2012-09-03

Från och med den 1 september 2012 gäller bland annat att alla patienter 75 år och äldre med minst fem läkemedel ska erbjudas en läkemedelsgenomgång.

Enligt nya regler i föreskriften om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas samtliga patienter 75 år och äldre med minst fem läkemedel vid besök hos läkare i öppen vård, inskrivning i sluten vård, påbörjad hemsjukvård samt vid inflyttning i särskilt boende. En läkare ska ansvara för läkemedelsgenomgången.

Enkel läkemedelsgenomgång

Vid enkel läkemedelsgenomgång ska kartläggning ske av ordinerade läkemedel och de läkemedel som patienten använder. Uppgifter kan hämtas från journalhandlingar och läkemedelsförteckningen.

Läkaren ska bedöma om läkemedelslistan är korrekt samt om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. Patienten ska få information om sina läkemedelsrelaterade problem. Detta ska också dokumenteras i journalen. Den förenklade läkemedelsgenomgången ska följas upp.

Fördjupad fortsättning

Om läkemedelsrelaterade problem kvarstår, ska patienten erbjudas fördjupad läkemedelsgenomgång. Då ska läkare också kontrollera indikationen, värdera effekten, bedöma doseringarna och utvärdera biverkningsrisken,

Nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga läkemedel ska värderas, och läkemedelsgenomgången ska följas upp.

Socialstyrelsen håller också på att ta fram en vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer. Den ska vara färdig i december i år.

Anna Riesenfeld

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Ändringsförfattning SOSFS 2012:9(M). Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
  2. Socialstyrelsen. Skärpta föreskrifter om äldres läkemedel träder i kraft. Pressmeddelande 2012-08-30

Senast ändrad