Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / Stockholm näst bäst i landet på läkemedelsgenomgångar

Stockholm näst bäst i landet på läkemedelsgenomgångar

Publicerat 2012-06-21

År 2011 var kommunerna/stadsdelarna i Stockholms län näst bäst i landet på att utföra läkemedelsgenomgångar hos personer 65 år och äldre som bor på äldre- och korttidsboenden. Det framgår av Socialstyrelsens Äldreguiden, som jämför vård och omsorg om äldre i landet.

På Socialstyrelsens hemsida kan man jämföra vård och omsorg om äldre med hjälp av Äldreguiden. Äldreguiden 2012 baseras på uppgifter från landets kommuner och stadsdelar hösten 2011.

Läkemedelsgenomgång för 80 procent

Den 1 oktober 2011 hade 80 procent av personerna 65 år och äldre som bor på äldre- och korttidsboenden i Stockholms län en aktuell läkemedelsgenomgång (inte äldre än 12 månader).

En läkemedelsgenomgång är en metod för analys, omprövning och uppföljning av en individs läkemedelsanvändning. Syftet med en läkemedelsgenomgång är att genom uppföljning och omprövning säkerställa följande förhållanden:

 • varje läkemedelsordination ska ha en välgrundad och aktuell indikation
 • läkemedelsbehandlingen ska vara individanpassad och uppvisa en god kvalitet med avseende på läkemedel, doser och preparatkombinationer
 • läkemedelsbehandlingen ska följa aktuella rekommendationer
 • läkemedelsbehandlingen ska vara kostnadseffektiv

Läkaren har ansvaret för läkemedelsgenomgången. Läkemedelsgenomgången sker i team, där den personal deltar som står patienten närmast i det dagliga sjukvårdsarbetet. Kontakt med patienten och anhöriga är viktigt för att få förståelse för de förändringar som görs i ordinationerna.

Inom länet fanns en stor variation. Ekerö kommun hade genomfört läkemedelsgenomgångar hos 97 procent av de boende. I Botkyrka kommun var motsvarande siffra 36 procent.

– Stockholms läns landsting bedriver ett långsiktigt arbete sedan flera år för att förbättra läkemedelsanvändningen hos de äldre. I avtal och regelböcker finns krav på läkemedelsgenomgångar inom särskilda boenden, hemsjukvård och för hemmaboende äldre, 65 år och med fler än sju läkemedel. Krav på läkemedelsavstämningar finns i sjukhusavtalen, säger Åke Pehrsson, läkemedelshandläggare på medicinska staben, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Jönköpings län var det län i landet som hade utfört läkemedelsgenomgångar hos störst andel av äldre på boenden med 82 procent. I hela riket var siffran 67 procent.

Under hösten 2012 kommer Socialstyrelsen att utfärda föreskrifter för läkemedelsgenomgångar. Inför 2013 kommer dessa föreskrifter att införas i avtal och regelböcker.

Riskfylld behandling

Riskfylld läkemedelsbehandling har bedömts inom psykofarmaka, olämpliga läkemedel och olämpliga läkemedelskombinationer. Här låg Stockholms län på ungefär samma nivå som riksgenomsnittet för personer 80 år och äldre i särskilda boenden den 1 oktober 2011.

Andelen som samtidigt behandlades med tre eller fler psykofarmaka var 15 procent.

Bland de äldre behandlades 14 procent med minst ett läkemedel av en typ som bör undvikas, om det inte finns särskilda skäl att använda det. Till den gruppen hör bensodiazepiner med lång halveringstid, tramadol, propiomazin och läkemedel med betydande antikolinerga effekter.

Tre procent av länets äldre behandlades med en eller flera kombinationer av läkemedel som kan ge upphov till D-interaktioner. En D-interaktion kan uppstå vid olämpliga kombinationer av läkemedel och i vissa fall leda till allvarliga kliniska konsekvenser.

Flera förbättringsområden

I en artikel i Läkartidningen förslår Christina Sjöberg och Christina Eskilsson ett antal åtgärder som skulle kunna förbättra äldres läkemedelsbehandling. Det rör till exempel att hälso- och sjukvårdspersonal får bättre kunskaper om Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre och om hur man sätter ut läkemedel, återkommande uppskattning av njurfunktionen, läkemedelsgenomgångar, läkemedelsberättelse, it-stöd samt att förbättra patientens egna kunskaper om sina läkemedel.

Elin Jerremalm

Källa:
 1. Sjöberg C, Eskilsson C. Problemet med äldres läkemedel måste tas på allvar. Läkartidningen 2012;20-21:1014-15
 2. Socialstyrelsen. Fler äldre får olämpliga läkemedel. Nyhet 2012-05-08
 3. Socialstyrelsen. Äldreguiden
 4. Stockholms läns landsting, Uppdragsguiden, Regelbok läkarinsatser i SÄBO 2011 (endast inom SLL)

Senast ändrad