Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Stor förbättringspotential för UVI-behandling av äldre

Stor förbättringspotential för UVI-behandling av äldre

Publicerat 2012-08-31

Efterlevnaden av rekommendationer för antibiotikabehandling vid urinvägsinfektioner (UVI) hos äldre är dålig. Det visar en nationell registerstudie som publiceras i European journal of clinical pharmacology.

I studien jämfördes förskrivningsmönstret för antibiotika vid nedre UVI hos äldre män och kvinnor på institution och hemma. Registeruppgifterna inhämtades i september 2008 för omkring 1,4 miljoner äldre, varav 87 000 institutionsboende.

Jämfördes med rekommendationer

Som riktmärken användes Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

Hos kvinnor bedömdes andelen som använder kinoloner (ska enligt Socialstyrelsens indikatorer vara så låg som möjligt) respektive andelen kvinnor som behandlades med endera av de rekommenderade läkemedlen pivmecillinam, nitrofurantoin eller trimetoprim av alla med nedre UVI som behandlas med något av dessa läkemedel. Andelarna för de sistnämnda läkemedlen ska vara respektive 40 procent, 40 procent och 15-20 procent enligt indikatorerna.

Hos män bedömdes andelen som använde trimetoprim eller en kinolon, av alla med nedre UVI som behandlas med urinvägsantibiotika (ska enligt indikatorerna vara så hög som möjligt).

Just den dagen då mätningen gjordes (den så kallade punktprevalensen) behandlades 1,6 procent av institutionaliserade och 0,9 procent av hemmavarande äldre med urinvägsantibiotika. Av dessa behandlades omkring 15 procent av kvinnorna på institution och 19 procent av kvinnorna hemma med kinoloner.

Stora avvikelser från riktlinjer

Avvikelserna från riktlinjerna var stora. Andelen kvinnor som behandlades med något av de tre rekommenderade läkemedlen ovan var respektive 29 procent, 27 procent och 45 procent för kvinnor på institution och 40 procent, 28 procent och 34 procent för kvinnor som behandlades hemma.

För män som behandlades med antibiotika för UVI användes kinoloner eller trimetoprim för omkring 76 procent på institutioner och 85 procent hemma.

Såvitt forskarna själva vet är detta den första studien som jämför användningen av urinvägsantibiotika hos hemmaboende och institutionsboende äldre. Slutsatsen är att förskrivningsmönstren inte följer rekommendationerna och bör följas upp fortsättningsvis.

Minska resistensutvecklingen

Studiens försteförfattare är Ylva Haasum, i botten farmaceut och molekylärbiolog samt nydisputerad forskare vid Aging research center, Karolinska Institutet.

– Användningen av trimetoprim hos kvinnor på institution var mer än dubbelt så vanlig som den rekommenderade nivån, och de institutionsboende männen fick mer sällan den rekommenderade behandlingen. Kanske speglar våra resultat att det tar längre tid för behandlingsrekommendationer att implementeras på institutioner? frågar Ylva Hassum.

– Kanske skulle resultaten bli annorlunda om vi gjorde om studien med nyare data. UVI på institutioner är också ofta svåra att diagnostisera och behandla och det behövs därför ett ökat fokus på detta för att förbättra kvaliteten av behandlingen vid UVI i denna miljö. Detta är inte minst viktigt för att minimera resistensutvecklingen, kommenterar Ylva Haasum.

Ylva Haasum betonar också att man vid tolkning av resultaten ska tänka på att studien bygger på användningen av vanliga antibiotika som används vid UVI, och att forskarna inte haft tillgång till bakomliggande diagnoser för förskrivningen.

– Detta gör att vi till exempel överskattar användningen av kinoloner vid nedre UVI eftersom dessa läkemedel också har andra användningsområden. Vi kan heller inte särskilja om viss antibiotika användes som profylax. Därför är det viktigt att framtida studier också tar hänsyn till diagnoser, för att kunna mäta kvaliteten vid behandling av UVI på ett mer noggrant sätt, säger Ylva Haasum.

David Finer

Källa:
  1. Haasum Y, Fastbom J, Johnell K. Different patterns in use of antibiotics for lower urinary tract infection in institutionalized and home-dwelling elderly: a register-based study. Eur J Clin Pharmacol. 2012 Aug 25. [Epub ahead of print]. Pubmed
  2. Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Senast ändrad