Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Uppföljning av miljökrav efter läkemedelsupphandling

Uppföljning av miljökrav efter läkemedelsupphandling

Publicerat 2012-11-09

Miljöavdelningen har vid uppföljning av miljökraven i upphandlingen funnit att sex av tolv läkemedelsbolag inte har fullgjort sina plikter gentemot landstinget.

Det handlar till exempel om att rapportera efterfrågade rutiner för att säkerställa att tillverkningslandets lagar om miljö, säkerhet och hälsa följs.

– Det är dock inte liktydigt med att de faktiskt saknar sådana rutiner eller har andra brister gällande landstingets krav. Vi vet ännu inte om de har begått något avtalsbrott, detta måste utredas betydligt mer för att konstatera om så är fallet, säger Johanna Borgendahl, projektledare, Miljöavdelningen, Landstingsstyrelsens förvaltning.

Stora utsläpp

Det saknas också en del information om rutinerna för kontroll av fabrikernas utsläpp av läkemedelssubstanser och kemikalier. Utsläpp av aktiva substanser från tillverkning är sällan reglerat. En uppmärksammad studie från 2007 från ett reningsverk i Indien som tog emot vatten från läkemedelsfabriker visade att verket släppte ut 45 kg ciprofloxacin per dag.

Vid upphandling av läkemedel sätter Stockholms läns landsting bland annat villkor inom miljöområdet. Sedan 2010 ställs även miljökrav och sociala krav på tillverkningen av läkemedel. Leverantören ska ha rutiner som säkerställer att användandet av aktiv substans och andra råvaror vid tillverkningen ger upphov till så liten miljöpåverkan som möjligt. Miljöstyrningsrådet, regeringens expertorgan inom miljöanpassad upphandling, har arbetat fram kraven.

– Miljökrav på tillverkningsledet är relativt nytt och det är första gången det följs upp, vilket kan leda till missförstånd hos läkemedelsföretagen. Första steget nu är att landstinget ska gå vidare i uppföljningskedjan och ha en dialog med de aktuella leverantörerna, säger Johanna Borgendahl.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Larsson DG, de Pedro C, Paxeus N. Effluent from drug manufactures contains extremely high levels of pharmaceuticals. J Hazard Mater. 2007 Sep 30;148(3):751-5. Pubmed
  2. Miljöstyrningsrådet

Senast ändrad