Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Vuxna med adhd medicineras i allt större utsträckning med centralstimulerande medel

Vuxna med adhd medicineras i allt större utsträckning med centralstimulerande medel

Publicerat 2012-11-23

Förskrivningen av framför allt metylfenidat till vuxna har ökat kontinuerligt sedan 2006 och med cirka 25 procent från 2010 till 2011. Det framkom i Socialstyrelsens rapport Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd.

– Ökningen av metylfenidatförskrivningen sker från en låg nivå. Baserat på den uppskattade prevalensen av adhd hos vuxna är det sannolikt att ökningen kommer att fortsätta ytterligare. Det framgår också av prognosrapporten över användning och kostnader för läkemedel inom Stockholms läns landsting, säger Johan Franck, professor, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm.

Adhd vanligt bland missbrukare

– Adhd är vanligare bland patienter som vårdas för missbruk och beroende. Denna grupp har alltmer kommit i fokus för behandling. Samtidigt är evidensen för behandlingseffekten av adhd-läkemedel till vuxna med missbruk/beroende fortfarande mycket begränsad. Förskrivning av sådana läkemedel måste ske med noggrann uppföljning och dokumentation. Vid tecken på missbruk ska behandlingen omprövas, berättar Johan Franck.

Metylfenidat är inte godkänt för nyinsättning hos vuxna men Socialstyrelsen framhäver vikten av att personer med adhd får adekvat behandling för att kunna fungera socialt och i arbetslivet.

Andra narkotiska läkemedel

Totalt 57 235 personer i Sverige hämtade ut minst ett centralstimulerande läkemedel under 2011. Ungefär 40 procent av patienterna som använde metylfenidat fick även andra narkotikaklassade läkemedel.

Bensodiazepiner eller opiater till metylfenidatanvändarna förskrevs ofta av andra läkare än av läkaren som förskrev metylfenidat. Inom patientgruppen fanns personer som tidigare vårdats för diagnoser som tyder på att de kan ha missbruksproblem. Patienterna inom den här gruppen hade också en högre genomsnittlig dygnsdos än de som inte använde andra narkotiska läkemedel.

– Det är viktigt att ha en samlad bild av läkemedelsförskrivningen (även andra läkares) vid behandling med narkotikaklassade preparat. Övervakade urinprover är en självklarhet. Behandling av adhd hos patienter med missbruk/beroende bör ske inom beroendevården. Efter lång dokumenterad missbruksfrihet kan andra vårdgivare, till exempel allmänpsykiatri eller primärvård, i vissa fall ta över förskrivningen, säger Johan Franck.

Observera hjärt- kärlbiverkningar

Läkemedelsverket anger att läkemedelsbehandling av adhd ska ses som en del i ett behandlingsprogram och användas när övriga stödåtgärder visat sig vara otillräckliga. Dessutom ska behandlingens effekt och säkerhet regelbundet utvärderas. Centralstimulerande läkemedel kan bland annat ge kardiovaskulära och psykiska biverkningar.

Socialstyrelsen arbetar nu med att ta fram en vägledning för behandling av adhd och att utforma nationella medicinska indikationer för insättning av centralstimulerande läkemedel.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Behandlingsrekommendation. Läkemedelsbehandling av ADHD
  2. Nätverk för läkemedelsepidemiologi. NEPI-rapport februari 2012: Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011. 2012
  3. Socialstyrelsen. Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd. Oktober 2012
  4. Socialstyrelsen. Kraftig ökning av adhd-läkemedel till vuxna. Pressmeddelande 2012-10-29

Senast ändrad