Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Antibiotikabehandling kan hjälpa något vid bakteriell konjunktivit

Antibiotikabehandling kan hjälpa något vid bakteriell konjunktivit

Publicerat 2013-11-12

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har kommenterat en Cochrane-rapport om antibiotikabehandling vid bakteriell konjunktivit. Rapporten visar att lokal antibiotikabehandling ger en mätbar, men liten, utläkningseffekt utan några rapporterade biverkningar.

I studierna gavs antibiotikabehandling (azitromycin, polymyxin, bacitracin, moxifloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, fucidinsyra, kloramfenikol eller besifloxacin) i form av ögondroppar eller salva, alternativt placebo, till patienter med diagnosticerad bakteriell konjunktivit.

De som fått antibiotika förbättrades i något högre utsträckning, både kliniskt och mikrobiellt, och både tidigt (dag 2–5) och sent (dag 6–10) i behandlingen.

– Det är viktigt att komma ihåg att de flesta bakteriella konjunktiviter läker ut av sig självt och att grunden i behandlingen ska vara rengöring med vatten eller koksaltlösning. Antibiotika bör användas endast vid uttalade symtom. Risken för komplikationer vid bakteriell konjunktivit är också mycket liten, säger Leif Tallstedt, ordförande i expertrådet för ögonsjukdomar, docent och överläkare S:t Eriks ögonsjukhus.

SBU:s kommentarer

SBU anser att även om huvuddelen av de elva studier (3 673 patienter) som ingår i rapporten kommer från USA, där ögonsjukvården inte är organiserad på samma sätt som i Sverige, bedöms studiernas resultat ändå vara relevanta för svenska förhållanden. De ingående studierna är noggrant genomförda och placebokontrollerade.

Vid all antibiotikabehandling bör man tänka på risken för resistensutveckling. De antibiotikapreparat som vanligen används i Sverige (fucidinsyra och kloramfenikol) har brukats länge och utveckling av bakteriell resistens anses vara mycket ovanlig. Användning av flourokinoloner bör dock reserveras för svårare ögoninfektioner (keratiter) på grund av resistensproblematiken.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Sheikh A, Hurwitz B, van Schayck CP, McLean S, Nurmatov U. Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD001211. PubMed
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Antibiotikabehandling vid bakteriell infektion i ögats bindhinna (bakteriell konjunktivit). Rapport 2013-10-29

Senast ändrad