Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Begränsa kodein till barn med smärta

Publicerat 2013-08-28

Kloka Listan innehåller texten: "Det kan vara svårt att individualisera opioiddosen med kodein, som metaboliseras till morfin i varierande grad. Följden blir att vissa patienter erhåller en hög morfindos och andra inget morfin alls. Kodein rekommenderas inte till barn."

Efter en värdering av allvarliga biverkningar av kodein vid smärtlindring till barn rekommenderar nu även den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) en begränsad användning.

PRAC rekommenderar att kodeinläkemedel bara ska ges för behandling av akut, kortvarig, måttlig smärta hos barn över 12 år, och bara om den inte kan lindras med andra smärtlindrande läkemedel som paracetamol eller ibuprofen.

Kodein ska inte användas alls hos barn (under 18 år) som opererar bort tonsiller eller polyper vid behandling av obstruktiv sömnapné, då dessa patienter är mer mottagliga för andningsproblem.

De flesta allvarliga biverkningsfall som rapporterats har rört andningssvårigheter som inträffat efter kirurgiskt avlägsnande av tonsiller eller polyper vid behandling av obstruktiv sömnapné. De barn som drabbades av allvarliga biverkningar tillhörde gruppen ultrasnabba metaboliserare av kodein till morfin (via CYP 2D6).

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Begränsad användning av läkemedel som innehåller kodein till barn och vissa vuxna. Nyhet 2013-08-01

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad