Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / D-vitaminnivåer hos spädbarn varierar med dosen

D-vitaminnivåer hos spädbarn varierar med dosen

Publicerat 2013-12-16

Med D-droppar i rekommenderad dosering når hälften av alla spädbarn nivån 75 nmol/l av vitamin D, visar en kanadensisk studie publicerad i tidskriften JAMA. Höga doser ger högre vitamin D-nivåer, men innebär risk för toxicitet.

I studien jämfördes för första gången flera olika doseringar av vitamin D hos spädbarn och målet var att de 132 inkluderade barnen vid tre månaders ålder skulle ha vitamin D-nivåer i blodet som översteg 75 nmol/l [1]. Hos de barn som randomiserats till dosen 400 IU dagligen, den dos som nu rekommenderas i Sverige [2], nådde nära hälften inte upp till målkoncentrationen. Efter ett års behandling nådde ännu färre, en tredjedel, nivån 75 nmol/l.

Med högre doser nådde fler barn behandlingsmålet och inget av de barn som fått den högsta dosen, 1600 IU dagligen, uppvisade D-vitamininsufficiens vid tre månaders ålder. Tvärtom nådde så gott som samtliga (94 %) upp i höga vitamin D-nivåer över 250 nmol/l och doseringen övergavs därför på grund av risken för toxiska effekter.

I samtliga grupper minskade vitamin D-nivåerna från behandlingsmånad tre och framåt och det är oklart om detta berodde på avtagande ordinationsföljsamhet eller på ökande dosbehov till följd av tillväxt. Trots minskningen höll sig vitamin D hos nästan alla barn i studien över 50 nmol/l och det var alltså inte frågan om någon uttalad vitaminbrist.

Sammantaget indikerar studien att många kanadensiska barn har relativt låga vitamin D-nivåer trots substitution i rekommenderad dosering. Samtidigt är det oklart vilken klinisk relevans gränsvärdet 75 nmol/l har hos dessa små barn och en dosökning skulle göra att fler riskerade potentiellt allvarliga biverkningar.

Studien ger därför i sig inget stöd för att frångå de gällande rekommendationerna.

Jonatan Lindh, med dr, biträdande överläkare
Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Källa:
  1. Gallo S, Comeau K, Vanstone C, Agellon S, Sharma A, Jones G et al. Effect of different dosages of oral vitamin D supplementation on vitamin D status in healthy, breastfed infants: a randomized trial. JAMA 2013;309:1785-92. PubMed
  2. Livsmedelsverket. Vitamin D

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad