Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

En ASA om dagen håller inte doktorn borta

Publicerat 2013-12-09

Brittiska National Health Service (NHS), konstaterar efter genomgång av tillgängliga vetenskapliga studier att nyttan av acetylsalicylsyra (ASA) i primärpreventivt syfte inte överväger riskerna (framförallt blödningar). De har studerat den primärpreventiva effekten vid både hjärt-kärlsjukdom och cancer.

ASA till friska personer gav en relativt liten effekt på kardiovaskulära händelser (till vissa delar också statistiskt osäker), och effekten var mindre än den sekundärpreventiva. De absoluta effekterna på minskad mortalitet, kardiovaskulär händelse (major cardiovascular event) och koronar hjärtsjukdom var alla <1/1 000 patientår.

Kvar som sekundärprevention

– Liksom tidigare rekommenderas lågdos-ASA vid sekundärprevention, där de absoluta vinsterna blir allt större ju högre patientens risk är, säger Paul Hjemdahl, professor, Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar.

Vid primäprevention var risken för blödningar större än den skyddande effekten, drygt 1/1 000 patientår för icke-trivial blödning (non-trivial bleeds), <1/1 000 för stora blödningar (major bleeds), cirka 1/1 000 patientår för gastrointestinal blödning och <<1/1 000 för hemorrhagisk stroke.

Effektiv intervention

NHS konstaterar att andra interventioner, som lipidsänkare, god blodtryckskontroll, rökstopp samt att minska salt- och fettintag, troligen har större primärpreventiv effekt på hjärt-kärlsjukdom. European Society of Cardiology rekommenderar profylaktisk ASA för högriskpatienter (betydligt ökad tioårsrisk). American Heart Association rekommenderar också profylaktisk behandling för högriskpatienter (definierat som tioårsrisk större än 6–10 procent).

ASA mot cancer

Flera studier pekar på en skyddande effekt av ASA mot cancer. Dock är vinsterna små (absolut effekt <1/1 000 patientår på minskad dödlighet på grund av kolorektalcancer) och studierna är retrospektiva analyser av preventionsstudier av ASA på kardiovaskulär sjukdom.

Balansen mellan nytta och risk är svårbedömd. Ett flertal studier som kan ge mer information kommer att slutföras inom de närmaste åren.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Sutcliffe P, Connock M, Gurung T, Freeman K, Johnson S, Kandala NB et al. Aspirin for prophylactic use in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: a systematic review and overview of reviews. Health Technol Assess. 2013 Sep;17(43):1-253. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad