Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fall av förvärvad hemofili förknippat med klopidogrel

Fall av förvärvad hemofili förknippat med klopidogrel

Publicerat 2013-08-30

Tolv fall av förvärvad hemofili har rapporterats hos patienter som behandlas med det trombocytaggregationshämmande läkemedlet klopidogrel (Plavix). De drabbade hade ingen tidigare historia av onormal hemostas.

Förvärvad hemofili A är en mycket ovanlig autoimmun sjukdom. Incidensen uppskattas i litteraturen till en till fyra patienter per miljon per år.

Elva fall av förvärvad hemofili A och ett fall av förvärvad hemofili B förknippade med klopidogrelbehandling har rapporterats sedan lanseringen av produkten. Hemofilin har upptäckts från ett par dagar till fyra månader efter påbörjad klopidogrelbehandling.

Två av fallen var livshotande men ingen hade dödlig utgång. Reaktionen avtog efter klopidogrelutsättande och korrigerande behandling hos fem av de åtta patienter för vilka uppgifter om utfall fanns tillgängliga.

Förvärvad hemofili måste omgående diagnosticeras för att minimera den tid då patienten har risk för blödning och för att undvika större blödning. I fall av bekräftad isolerad förlängning av aktiverad partiell tromboplastintid (APTT) med eller utan blödning, ska förvärvad hemofili övervägas. Patienter med en bekräftad diagnos av förvärvad hemofili ska handläggas av specialist. Klopidogrelbehandlingen ska avbrytas och invasiva ingrepp ska undvikas.

Risk/nytta-balansen för klopidogrel bedöms trots detta vara oförändrad för de godkända indikationerna.

Rapportera alltid misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Produktresumén uppdateras med information om hemofilirisken.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Brev till hälso- och sjukvården (DHPC). Plavix (klopidogrel) 2013-08-29

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad