Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Flera förbättringsåtgärder kring barns läkemedelsanvändning genomförda

Flera förbättringsåtgärder kring barns läkemedelsanvändning genomförda

Publicerat 2013-11-14

Kartläggning av läkemedelsanvändning, nya terapirekommendationer och satsningar på kunskapsspridning är några av de aktiviteter som Läkemedelsverket genomfört under 2013.

Barn har en annan fysiologi och läkemedelsmetabolism än vuxna. Trots det används många potenta läkemedel till barn utan att det finns godkänd dokumentation, med risk för till exempel överdosering, interaktioner och biverkningar. En undersökning från 2007–2008 visade att knappt hälften av alla ordinationer till sjukhusvårdade barn i Sverige utgjordes av läkemedel med ofullständig dokumentation.

Regeringen gav Läkemedelsverket 2012 i uppdrag, att inom ramen för den Nationella Läkemedelsstrategin ”öka kunskapen om barns läkemedel och dess användning och verka för säkrare läkemedelshantering inom barnsjukvården”. En andra delrapport har nu lämnats till regeringen.

Genom att kartlägga nuvarande läkemedelsanvändning hos barn och genom att införa ett långsiktigt program med målet att förbättra, sprida kunskap och följa upp läkemedelsanvändningen hos barn, ska dokumentationen bli bättre och användningen säkrare.

Åtgärder under 2013

Läkemedelsverket har kartlagt, framförallt nyfödda, barns läkemedelsanvändning och smärtläkemedel till barn på sjukhus, samt beskrivit kunskapsluckor inom barn- och ungdomspsykiatrin och barnanestesin/intensivvården.

En baslinjeundersökning av rapporter gällande barns läkemedelsbiverkningar visade på behovet av en förbättrad biverkningsrapportering för barn.

Under året har Läkemedelsverket tagit fram terapirekommendationer för behandling vid allvarliga neonatala infektioner samt rekommendationer om läkemedelsadministrering i sond, vilka även omfattar behandling av barn.

Redan under 2011–2012 lyftes barnperspektivet i Läkemedelsboken och successivt kommer fler avsnitt att innehålla behandling av barn.

För att bedöma effekt och säkerhet kring särläkemedel vill Läkemedelsverket utveckla ett kvalitetsregister. Under året har det anordnats ett expertmöte om särläkemedel till barn.

Fortsatt arbete 2014–2015

Under de kommande åren planerar Läkemedelsverket att i samarbete med experter ta fram behandlingsrekommendationer för barn gällande sömnstörningar, neuroleptikabehandling, depressionssjukdomar samt trombosprofylax och behandling.

Andra planerade aktiviteter är bland annat kartläggning av allmänhetens frågor om barns läkemedel och framtagande av uppföljningsmått för att bevaka och följa utvecklingen av barns läkemedelsanvändning. Ett uppföljningsmått på lång sikt kan till exempel vara antal nya läkemedel med barnindikation och/eller barndosering.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning.
    Statusrapport - barn och läkemedel 2013-11-01

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad