Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortsatt effekt av generisk konkurrens

Publicerat 2013-09-23

Landstingets kostnader för läkemedel på recept sjönk ackumulerat augusti 2013 med 5 procent. Tidigare prissänkta generiska läkemedel med stor volym såsom kandesartan och atorvastatin bidrog liksom att patent löpte ut för några volymmässigt mindre läkemedel. Förskrivningen av antibiotika sjönk med tio procent jämfört med andra tertialet 2012 och andelen äldre med läkemedel som oftast är olämpliga i åldersgruppen, fortsatte att minska.

Rapporten som endast omfattar recept, visade bland annat att av 15 receptläkemedel med störst kostnadsökning, är 14 specialläkemedel, se figur.

Rivaroxaban (Xarelto) och dabigatran (Pradaxa) är nya antikoagulationsmedel i tablettform som används främst för att förebygga stroke vid förmaksflimmer respektive mot postoperativa komplikationer.

Av de 15 läkemedel på recept som minskade mest i kostnad är knappt hälften basläkemedel. Sju av dessa minskade i kostnad, trots ökade volymer, vilket berodde på generisk priskonkurrens.

Största ökningar januari–augusti 2013 via recept i landstingskostnad

Figur: Största ökningar januari–augusti 2013 via recept i landstingskostnad (Stockholm) Mkr. Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning. Källa: VAL/GUPS

Sten Ronge, apotekare och Björn Wettermark, enhetschef
Utvecklingsavdelningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad