Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / God palliativ vård i livets slutskede viktigt

God palliativ vård i livets slutskede viktigt

Publicerat 2013-11-20

Ett nytt nationellt kunskapsstöd, utgivet av Socialstyrelsen, ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och kvalitetssäkring samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna, oavsett diagnos.

Kunskapsstödet beskriver bland annat rekommendationer för smärtbehandling, palliativ sedering och annan symtomlindrande behandling. Smärta är ett av de vanligaste symtomen i livets slutskede (50–100 procent av patienterna).

Många upplever otillräcklig eller bristfällig smärtlindring med risk för påverkan på livskvalitet och välbefinnande. En individuellt anpassad smärtlindrande läkemedelsbehandling, med regelbunden smärtskattning, är därför en nödvändig grund för en god vård i livets slutskede.

Fyra hörnstenar

En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Den palliativa vården i livets slutskede behöver vidgas till att omfatta alla patienter oavsett diagnos, inte bara cancerpatienter, som den palliativa vården traditionellt har utgått från. Under de närmaste åren finns behov av stora fortbildnings- och handledningsinsatser för att uppnå en jämlik palliativ vård.

Socialstyrelsens nya kunskapsstöd och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, som tagits fram av professionen själv, kompletterar varandra och kan tillsammans utgöra en gemensam grund för ett gott omhändertagande av personer i livets slutskede.

Källa:
  1. Stockholms läns landsting. God palliativ vård – för alla – av alla – överallt. Verktyg och tjänster som stödjer vården
  2. Socialstyrelsen. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning 2013
  3. Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad