Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Industrisponsrade studier visar oftare fördelar

Industrisponsrade studier visar oftare fördelar

Publicerat 2013-03-27

Industrisponsrade läkemedels- och medicinteknikstudier rapporterar fler fördelar och färre biverkningar än andra enligt en aktuell Cochraneöversikt. Resultaten skärper kraven på ökad transparens i resultatredovisningen, menar författarna.

Den aktuella Cochraneöversikten från december 2012 sammanfattar 48 vetenskapliga artiklar som jämfört primärstudier av läkemedel eller medicintekniska produkter med skilda sponsorer. Varje artikel utgör en analys av i genomsnitt 137 (medianvärde) primärstudier.

Snedvridning känd sedan tidigare

Sedan tidigare är det känt att kliniska prövningar sponsrade av läkemedelsindustrin tenderar att gynna företagens produkter samt rapporterar fler fördelar och färre skadliga biverkningar än icke-industrisponsrade studier. Forskningsrapporter som beskrev industrisponsrade studier hade även i denna översikt ett gynnsammare effektresultat, och överensstämmelsen mellan resultaten och slutsatserna var i allmänhet lägre. Det gällde även medicintekniska produkter.

Osynlig påverkan på flera sätt

Industrisponsorer kan påverka utfallet av studier genom inverkan på bland annat frågeställningar, studiens utformning och genomförande, dataanalys, selektiv rapportering av gynnsamma resultat och överdrifter i rapporteringen av slutsatser. Dessa mekanismer är sällan synliga, eftersom få vetenskapliga tidskrifter kräver någon detaljerad redovisning av vilken roll som sponsorn kan ha spelat i studien.

Författarna föreslår att det i översiktsartiklar (till exempel på Cochrane) ska redovisas hur de ingående studierna är sponsrade. Dessutom borde tidskrifterna kräva oberoende statistisk analys samt att prövningsprotokoll och rådata publiceras.

Bör redovisa sponsring

– Industrisponsring bör redovisas i publiceringen av originalstudierna, men måste också tas med i beräkningen, när resultaten rapporteras på andra håll, kommenterar Lisa Bero vid avdelningen för klinisk farmaci och institutet för hälsopolicystudier vid University of California, San Francisco, en av författarna bakom studien.

I januari lanserade den brittiska organisationen Sense about Science en kampanj för att resultat av alla kliniska prövningar ska avrapporteras (idag sker det bara för omkring hälften). Initiativet stöds av en rad organisationer i hela världen, bland annat Cochrane Collaboration, se www.alltrials.net.

David Finer

Källa:
  1. Lundh A, Sismondo S, Lexchin J, Busuioc OA, Bero L. Industry sponsorship and research outcome. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:MR000033. doi: 10.1002/14651858.MR000033.pub2. Review. PubMed

Senast ändrad