Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Könsskillnader i användningen av läkemedel i Sverige (autoreferat)

Könsskillnader i användningen av läkemedel i Sverige (autoreferat)

Publicerat 2013-06-10

Fler kvinnor än män köpte ut receptläkemedel. För 48 av 50 studerade läkemedelsgrupper sågs skillnad i utköp mellan könen. Vissa skillnader är svåra att förklara medicinskt och kan tyda på ojämställd behandling. Det är resultatet av en stor registerstudie över läkemedelsanvändningen hos kvinnor och män.

Läkemedelsanvändningen hos kvinnor och män i Sverige har kartlagts utifrån data från Läkemedelsregistret över hela befolkningens samtliga utköp av receptförskrivna läkemedel 2010. Totalt köpte 76 procent av kvinnorna och 59 procent av männen ut minst ett receptläkemedel under året. Andelen var högst bland de äldre.

Tar översiktligt grepp

Tidigare studier har påvisat könsskillnader i läkemedelsanvändningen inom vissa sjukdomsområden. Den här studien tar ett översiktligt grepp över de vanligaste läkemedelsgrupperna och diskuterar tänkbara förklaringar till visade skillnader.

Vissa skillnader är svåra att förklara ur ett medicinskt perspektiv. Det gäller till exempel för antiobesitasmedel, där användningen är högre hos kvinnor, medan övervikt är vanligare hos män. Här antas sociokulturella orsaker ligga bakom skillnaden.

Vissa rationella skillnader

Andra skillnader är rationella och kan helt eller delvis förklaras av könsskillnader i sjukdomsförekomst och biologi. Till exempel kan den högre användningen av antibiotika hos kvinnor delvis förklaras av att urinvägsinfektion är vanligare hos kvinnor. Dock misstänks en överförskrivning av urinvägsantibiotika till kvinnor.

Det här är den första delstudien i ett doktorandprojekt om köns- och genusaspekter på läkemedelsanvändning.

Studien gjordes för att få en översikt över hur läkemedelsanvändningen ser ut i hos kvinnor och män och inom vilka läkemedelsgrupper det finns oväntade skillnader som kan vara intressanta att analysera vidare.

Desirée Loikas, doktorand, Karolinska institutet

Källa:
  1.  Loikas D, Wettermark B, von Euler M, Bergman U, Schenck-Gustafsson K. Differences in drug utilisation between men and women: a crosssectional analysis of all dispensed drugs in Sweden. BMJ Open. 2013 May 3;3(5). pii: e002378. doi: 10.1136/bmjopen-2012-002378. PubMed

Senast ändrad