Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kvinnor metaboliserar sömnmedel långsammare än män

Kvinnor metaboliserar sömnmedel långsammare än män

Publicerat 2013-02-20

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har ändrat doseringsrekommendationerna för sömnmedel som innehåller zolpidem. Kvinnor rekommenderas hälften så hög dos som män.

När ett företag ansökte om godkännande för en ny produkt som innehöll zolpidem ville FDA veta hur mycket läkemedel som fanns kvar i kroppen på morgonen. Det visade sig att det fanns en könsskillnad, män metaboliserade läkemedlet snabbare. Vid godkännandet rekommenderades hälften så hög dos till kvinnor. Nyligen ändrade FDA också doseringsrekommendationen för andra redan godkända läkemedel som också innehåller zolpidem.

Bilkörning påverkas

Reducering av dosen minskar risken för dåsighet på morgonen och risker vid till exempel bilkörning. Simuleringsförsök har visat att blodnivåer över 50 ng/ml kan öka risken för trafikolyckor.

I farmakokinetiska studier av cirka 500 personer (lika många män som kvinnor) hade 15 procent av kvinnorna och 3 procent av männen över 50 ng/ml åtta timmar efter intag av 10 mg zolpidem.

– Anledningen till en annan dosrekommendation för kvinnor kan vara experimentella data som tyder på att män med högre testosteronhalter får en lägre exponering för zolpidem än kvinnor [4]. Testosteron föreslås öka aktiviteten av enzymet CYP3A4 vilket resulterar i en snabbare nedbrytning av zolpidem hos män. Denna effekt kan möjligen även förstärkas av att den genomsnittliga kroppsvikten för män var 10 kg högre än för kvinnor i studien. Skillnaden mellan äldre män och äldre kvinnor var mindre uttalad än för yngre, säger docent Carl-Olav Stiller, överläkare och medlem i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Zopiklon rekommenderas

– I Kloka Listan 2013 rekommenderas zopiklon som har en annan metabolism än zolpidem, där testosteronhalten inte borde påverka nedbrytningen. Men liksom för alla läkemedel som tas vid sömnstörningar är det av största vikt att uppmärksamma dagtrötthet som kan kopplas till att halten av läkemedlet är för högt, fortsätter Carl-Olav Stiller.

I Stockholms län används mer zopiklon än zolpidem, och kvinnor står för den största förbrukningen.

– Förutom risken för morgontrötthet måste vi också ta i beaktning risken för beroendeutveckling, särskilt hos patienter med missbruk och psykisk sjukdom. Zolpidem har snabbare kinetik än zopiklon och antagligen sämre beroendeprofil. Med zolpidem ser vi en hel del icke-rationell användning med enstaka patienter som tar hela månadsdosen (20–30 tabletter) på en gång med dissociation och minnesluckor som konsekvens, säger docent Mussie Msghina, överläkare och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Mer biverkningar hos kvinnor

Sömnmedel är inte det enda området där det finns könsskillnader.

– Det perorala antidiabetesmedlet roziglitazon visade sig redan 2006 orsaka en ökad frekvens av frakturer hos kvinnor. Detta och en ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar ledde senare till avregistrering av läkemedlet. Vissa antiarrytmika (till exempel sotalol), det antidepressiva medlet citalopram och en del antiallergimedel kan i synnerhet hos kvinnor ge allvarlig rytmstörning av typ "torsade de pointe" (kammartakykardi). I en efteranalys av den enda prospektiva placebokontrollerade digitalisstudien vid hjärtsvikt visade det sig att kvinnorna stod för den ökade dödligheten, berättar professor Karin Schenck-Gustafsson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets hjärtklinik samt grundare av och ordförande för Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet.

Könsskillnader finns i levermetabolism, njurfunktion och vissa magenzymer. Kvinnor har också en högre fettprocent i kroppen, vilket kan påverka kroppens omsättning av lipofila läkemedel.

Genus på Janus

Inom Stockholms läns landsting pågår projektet Genus på Janus som ska resultera i en kunskapsdatabas och ett beslutsstöd. Projektledare är Emma Hultén, apotekare.

– Vi börjar i liten skala och räknar med att kunna publicera köns- och genusspecifik information om ett 50-tal substanser inom hjärt/kärl- respektive neurologiområdet i höst. Vartefter kommer databasen fyllas på med fler substanser så att tjänsten täcker hela det svenska läkemedelssortimentet, i den mån det finns studier och litteratur om köns/genusskillnader. Informationen kommer att presenteras på janusinfo.se jämte övriga beslutsstöd, och kanske kan vi senare också utveckla en integrering i journalsystemen, till exempel via Janusfönster, meddelar Emma Hultén.

Läkemedelskommittén stödjer arbetet

– Vi inom Stockholms läns läkemedelskommitté anser det viktigt och prioriterat att ta fram den här kunskapen om köns/genusskillnader i läkemedlens effekt, biverkningar och dosering. Kunskapsunderlaget förankras inom respektive expertråd inom Stockholms läns läkemedelskommitté säger docent Eva Andersén Karlsson, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté.

– Förhoppningen är att Genus på Janus ska bidra till en mer individuellt anpassad förskrivning, och också öka förskrivarnas medvetenhet inom området. Även om man inte är så intresserad idag så kanske lättillgänglig information i den här formen kan göra att man blir nyfiken och får sig en tankeställare om att läkemedelsval och dos ibland behöver anpassas efter patientens kön, säger Emma Hultén.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: Risk of next-morning impairment after use of insomnia drugs; FDA requires lower recommended doses for certain drugs containing zolpidem (Ambien, Ambien CR, Edluar, and Zolpimist). Safety announcement 2013-01-10
  2. New York Times. The drug-dose gender gap. Nyhet 2013-01-28
  3. New York Times. Drug agency recommends lower doses of sleep aids for women. Nyhet 2013-01-10
  4. Olubodun JO, Ochs HR, von Moltke LL, Roubenoff R, Hesse LM, Harmatz JS, Shader RI, Greenblatt DJ. Pharmacokinetic properties of zolpidem in elderly and young adults: possible modulation by testosterone in men. Br J Clin Pharmacol. 2003 Sep;56(3):297-304. PubMed

Senast ändrad