Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkarenkät ger Evidens väl godkänt men förbättringsutrymme finns

Läkarenkät ger Evidens väl godkänt men förbättringsutrymme finns

Publicerat 2013-03-01

Tidskriften Evidens, medicin & läkemedel uppskattas mest av allmänläkare. Generellt gillar läsarna framför allt att tidskriften är aktuell, lättläst och oberoende. Det visar en enkätundersökning på uppdrag av Stockholms läns läkemedelskommitté.Ingress

Som ett led i Stockholms läns läkemedelskommittés strävan att hålla vårdpersonal uppdaterade och vara ett stöd i den kliniska vardagen ger man ut tidskriften Evidens. Den publiceras 5–6 gånger per år, varje nummer i omkring 3 500 pappersexemplar och på janusinfo.se.

Representativt resultat
I syfte att få återkoppling från tänkta läsare och förbättra tidskriften har läkemedelskommittén gett TNS-Sifo Navigare i uppdrag att göra en enkätundersökning med 4 800 läkare (varav 954 har svarat, vilket gör att svaren kan anses representativa) inom SLL under november–december 2012. De svarande var allmänläkare (26 procent), internmedicinare (14 procent), psykiatriker (8 procent), geriatriker (3 procent) och läkare inom övriga specialiteter (49 procent). Medelåldern var 54 år.

Resultatet visar att tidskriften når ut och är uppskattad men också att det finns områden för förbättring, både vad gäller fysisk tillgänglighet och innehållets relevans.

På en fråga om man överhuvudtaget kände till tidskriften blev svarsfördelningen följande: allmänläkare (75 procent), geriatriker (70 procent), psykiatriker (60 procent), internmedicinare (57 procent) och övriga specialister (26 procent).

Papperstidningen populär
Av dem som kände till tidskriften var det flest geriatriker (71 procent) och allmänmedicinare (64 procent), som uppgav att de verkligen läst tidskriften ganska eller mycket ofta. Men så är också tillgången till tidskriften bäst i de grupperna, medan var fjärde psykiater och övrig specialist inte ser tidningen alls. Bland de läkare som kände till tidskriften, ville lejonparten i de olika kategorierna (63–86 procent) helst fortsätta läsa den i pappersform, medan 6–21 procent föredrar digitalt format, och ett mindre antal bådadera.

Oftast läser man tidningen i 6–10 minuter (32–48 procent) eller 11–30 minuter (23–48 procent). Överlag ansåg de flesta att tidskriften var värdefull i den kliniska vardagen. På en fem-gradig skala ansågs nyttan stor eller mycket stor av 72 procent av geriatrikerna och 63 procent av allmänläkarna (men bara 29–47 procent av övriga läkargrupper). De flesta specialister tyckte bäst om att tidskriften hade aktuella nyheter; internmedicinarna rankade oberoendet högst.

Hävdar sig väl
Evidens hävdar sig väl jämfört med andra medicinska källor som Läkartidningen, Läkemedelsvärlden och Läkemedelsverkets blå serie; de flesta (49–62 procent) ansåg att Evidens var likvärdig, och många – särskilt bland allmänläkarna (38 procent) och geriatrikerna (34 procent) – att den var något eller mycket bättre. Mellan 62 och 71 procent av allmänläkarna, geriatrikerna och psykiatrikerna svarade att de definitivt eller troligen skulle rekommendera tidskriften till en kollega.

Enkätens öppna svarsalternativ gav upphov till en mängd fördjupande svar som är av stor nytta när vi fortsätter att förbättra tidskriften Evidens.

David Finer

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Gå direkt till

Tidningen Evidens