Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Likartat mönster av inrapporterade biverkningar 2012 som 2011

Likartat mönster av inrapporterade biverkningar 2012 som 2011

Publicerat 2013-05-14

Under 2012 skickade svenska hälso- och sjukvården in 5 237 rapporter om biverkningar till Läkemedelsverket, medan allmänheten skickade in 1 074 stycken. Av hälso- och sjukvårdens rapporter har flest allvarliga reaktioner misstänkts ha samband med Waran och Pandemrix och från allmänheten ligger Pandemrix i topp.

Av de 5 237 rapporterna var 4 759 spontanrapporter och 478 var rapporter från icke-interventionsstudier, till exempel registerstudier.

Hur många rapporter som finns för en viss biverkan och ett givet läkemedel påverkas inte bara av risken för att få den aktuella biverkan vid behandling. Rapporteringen kommer också att påverkas av hur vanligt läkemedlet är, och benägenheten att skicka in en biverkningsrapport.

Information från myndigheter, uppmärksamhet i massmedia och strukturerad uppföljning av läkemedelsbehandlingen i register är exempel på faktorer som kan påverka rapporteringen.

Waran fortfarande misstänkt i flest rapporter

Totalt inrapporterades 2 354 allvarliga rapporter från hälso- och sjukvården där Waran (warfarin) fortfarande är det vanligaste läkemedlet (165 rapporter). Den vanligaste diagnosen i dessa rapporter är hjärnblödningar.

Därefter kommer Pandemrix, där det bland annat fortsätter komma in rapporter om narkolepsi, en diagnos som det kan ta tid att etablera. Det registrerades ungefär lika många allvarliga rapporter för Pandemrix 2012 (136) som under 2011 (138).

På grund av samband med angioödem placerar sig enalapril högt på listan med 73 rapporter. Angioödem är en känd biverkan till samtliga ACE-hämmare.

De biologiska läkemedlen Remicade, Enbrel och Humira (totalt 181 rapporter) hamnar alla på listan bland de 10 vanligaste läkemedlen över inrapporterade allvarliga biverkningar. Detta kan bero på att det finns en registeruppföljning för patienter som står på dessa, vilket kan bidra till att biverkningar systematiskt följs upp och rapporteras i högre grad än för andra läkemedel.

Övriga läkemedel på listan är Trombyl, Mabthera, Metotrexat och Lucentis i fallande ordning.

Vacciner toppar icke allvarliga reaktioner

Bland de mest rapporterade läkemedlen med icke allvarliga biverkningar från hälso- och sjukvården fanns Gardasil (269 rapporter). Ett skäl till detta kan vara att vaccinet numera ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Även Vaccin mot difteri/stelkramp/kikhosta/hepatit B/polio/haemophilus typ b hade många rapporter (203 stycken).

Av de 1 074 rapporterna från allmänheten rörde 930 läkemedel och resterande livsmedel, kosmetik och medicintekniska produkter. Pandemrix var det klart mest rapporterade läkemedlet med allvarliga biverkningar (121 rapporter). Andra läkemedel var bland annat Simvastatin (9 rapporter), Mirena (5) och Gardasil (5).

Läkarna rapporterar mest

Läkarna stod för cirka 79 % av hälso- och sjukvårdens rapporter under 2012. Sjuksköterskornas inrapportering har sjunkit de senaste åren men under 2012 ökade det något igen till cirka 17 % av de totala rapporterna. Farmacevterna stod för 87 rapporter (knappt 2 %). Rapporterna från allmänheten gällande läkemedel har ökat från 597 stycken 2011 till 930 stycken 2012.

Ny lagstiftning 2012

I juli 2012 kom en ny farmakovigilanslagstiftning som innebär en ny utökad biverkningsdefinition. Det betyder att även överdoseringar, användning utanför rekommenderade indikationer, felanvändning och förfalskade läkemedel inkluderas.

Andra nyheter är att konsumenter och farmacevter har fått formell behörighet som rapportörer. Farmacevternas rapporter ingår därmed i hälso- och sjukvårdsrapporterna. Numera vidarebefordras även konsumenternas allvarliga rapporter till den europeiska biverkningsdatabasen.

Läkemedelsverket uppmanar både hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten att fortsätta rapportera in alla biverkningar eftersom det är ett mycket viktigt instrument för att öka kunskapen om läkemedlen.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Inrapporterade biverkningar 2012 från hälso- och sjukvården samt allmänheten. Rapport 2013-04-17

Senast ändrad