Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Metylfenidat i högre doser effektivt vid ADHD och amfetaminberoende

Metylfenidat i högre doser effektivt vid ADHD och amfetaminberoende

Publicerat 2013-11-28

En liten svensk randomiserad placebo-kontrollerad studie visar att personer med ADHD, som erhöll metylfenidat i högre doser än normaldosering fick minskade ADHD-symtom och färre återföll i missbruk.

Det var 54 män med diagnosen ADHD och samtidigt amfetaminberoende som ingick i den 24 veckor långa studien. Deltagarna rekryterades från fängelser i Sverige och delades in i två grupper, där den ena gruppen fick metylfenidat och den andra placebo. De påbörjade behandlingen två veckor före sin frigivning och fortsatte efter utskrivning. Alla fick även psykologisk behandling för att minska risken för återfall i missbruk.

Får sällan effekt

Personer med ADHD och samtidigt beroende får sällan effekt av ADHD-läkemedel. Det kan bero på att de utvecklat en tolerans för centralstimulerande läkemedel.

– För att motverka toleransutveckling av metylfenidat ska patienterna vara medicinfria till natten. De preparat som används är långverkande och ger en relativt jämn plasmakoncentration som sjunker på eftermiddagen. Vanligtvis ser man ingen toleransutveckling vid längre tids behandling av ADHD med metylfenidat, i synnerhet inte om man använder sig av långverkande beredningsformer, säger Maija Konstenius, förstaförfattare till studien.

Hypotesen var att behandlingen av ADHD med högre doser skulle leda till färre återfall i missbruk. Resultatet mättes genom självrapportering av ADHD-symtom samt återfall till drogmissbruk, vilket kontrollerades genom urinprov, följsamhet till behandling, drogbegär och tid till återfall.

Signifikanta skillnader

I metylfenidatgruppen fick 17 patienter (65 procent) en minst 30-procentig minskning av ADHD-symtom, ouppmärksamhet och hyperaktivitet, jämfört med 7 patienter (27 procent) i kontrollgruppen.

Det fanns också en signifikant skillnad i andelen amfetaminnegativa urinprov hos dem med aktiv behandling (median=23 procent) jämfört med placebo (median=14 procent). Medianen för följsamhet till behandlingen var 51 dagar för dem med metylfenidat mot 18 dagar för kontrollgruppen.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar har nyligen (november 2013) uppdaterat dokumentet Rekommendationer vid Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), bland annat rörande behandling av vuxna med ADHD.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Konstenius M, Jayaram-Lindström N, Guterstam J, Beck O, Philips B, Franck J. Methylphenidate for ADHD and Drug Relapse in Criminal Offenders with Substance Dependence: A 24-week Randomized Placebo-controlled Trial. Addiction. 2013 Oct 4. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad