Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nätsök kan ge snabbare signal om interaktioner

Nätsök kan ge snabbare signal om interaktioner

Publicerat 2013-04-09

Analys av data från internetsökningar i sökmotorer (som Google) har i en amerikansk studie visats kunna ge signaler om en tidigare okänd läkemedelsinteraktion.

I studien analyserades sökdata från sex miljoner internetanvändare år 2010 för att hitta eventuella signaler, innan en interaktion mellan paroxetin och pravastatin blev känd. De som sökt på båda substansnamnen hade oftare sökt på hyperglykemirelaterade termer (cirka 10 procent) än de som sökt på endast en av substanserna (4–5 procent).

Kan skilja sant och falskt

En utvidgad jämförande analys mellan 31 läkemedelspar kända för att i kombination orsaka hyperglykemi och 31 läkemedelspar utan denna effekt visade att modellen kan användas för att skilja sant positiva från sant negativa värden.

Att kombinationen paroxetin–pravastatin kan leda till en förhöjd risk för hyperglykemi blev känt genom vanlig biverkningsrapportering år 2011 (enligt interaktionsdatabasen Sfinx är den kliniska betydelsen av upptäckten ännu inte fastställd).

– Det är angeläget att använda olika metoder för att leta efter nya biverkningar och interaktioner, för att kunna öka säkerheten vid läkemedelsanvändning. Tänk också på att misstanken räcker för att rapportera läkemedelsinteraktioner och biverkningar till Läkemedelsverket, säger docent Eva Wikström Jonsson, Läkemedelssäkerhet och utvärdering, avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset.

Nätet kompletterande källa

Författarna till artikeln konkluderar att nätsökning kan komplettera andra källor väl, trots vissa felkällor. Smittskyddsinstitutet tillämpar redan idag liknande metoder för att följa säsongsinfluensa i befolkningen. WHO:s internationella biverkningscentrum i Uppsala (Uppsala Monitoring Centre, UMC) följer också utvecklingen med intresse och publicerade 2011 en artikel på ämnet läkemedelssäkerhet och sociala medier.

– Det finns dock inget pågående projekt kring internetsökning och biverkningar. Biverkningsrapportering av allmänheten står däremot högt på agendan, säger Pia Caduff-Janosa, Chief Medical Officer, UMC.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. White RW, Tatonetti NP, Shah NH, Altman RB, Horvitz E. Web-scale pharmacovigilance: listening to signals from the crowd. J Am Med Inform Assoc. 2013 Mar 6
  2. Edwards IR, Lindquist M. Social media and networks in pharmacovigilance: boon or bane? Drug Saf. 2011 Apr 1; 34(4):267-71

Senast ändrad