Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nytt förskrivarstöd om njurfunktion och läkemedel i TakeCare

Nytt förskrivarstöd om njurfunktion och läkemedel i TakeCare

Publicerat 2013-10-09

Nu införs ett evidensbaserat förskrivarstöd kring läkemedel och njurfunktion i TakeCare. Efter en anmälan och en distansutbildning kan vårdcentraler och andra enheter som använder journalsystemet få tillgång till det nya stödet – NjuRen. Tova de Ruvo-Lohmann, specialist i allmänmedicin, Älvsjö vårdcentral tycker tjänsten är "lättillgänglig, lättanvänd och ökar både kvalitet och patientsäkerhet".

Läkemedelsbiverkningar ligger bakom 11–13 procent av alla inläggningar på sjukhus. Bakgrunden är ofta att vården inte nog beaktat främst äldre patienters nedsatta njurfunktion, som ju i många fall påverkar läkemedlens omsättning och utsöndring. I en undersökning från Huddinge sjukhus från 2008 var nedsatt njurfunktion orsaken till 26 procent av upptäckta biverkningar.

Anpassa dos till njurfunktion

För läkemedel med betydande renal elimination bör doseringen anpassas till patientens njurfunktion angivet som GFR. Dosen kan reduceras och/eller dosintervallet förlängas. I praktiken kan det vara en utmaning att uppskatta den korrekta dosen.

Behovet av ett förskrivarstöd på området har således funnits länge. Stockholms läns landsting har nu infört NjuRen, som ger rekommendation och klassificering för ordinerade läkemedel utifrån eGFR. Tjänsten är emellertid bara tillgänglig i Janusfönster i journalsystemet TakeCare, och till en början inte som webbtjänst.

NjuRen ger generella rekommendationer utifrån en tilltänkt normaldos, för de läkemedel patienten står på, men känner således inte av den faktiska dosen i TakeCare (styrka, antal dosenheter eller dosintervall).

Utgår från CKD-Epi

Stödet visar automatiskt patientens kroppsytejusterade eller relativa eGFR-värde (glomerular filtration rate eller glomerulär filtrationshastighet) och ger då ett värde hos en patient med "normal" kroppsyta. Värdet beräknas utifrån formeln CKD-Epi, som utgår från kreatininvärdet. Värdet bör justeras, om patienten avviker väldigt mycket från normal kroppsstorlek.

Genom att ange patientens längd och vikt kan förskrivare med en kalkylator inuti tjänsten få ett mer exakt värde på kroppsytan, då ett absolut eGFR i (ml/min) beräknas automatiskt. Det är detta som är det intressanta vid läkemedelsdosering. För de flesta patienter ligger dock det relativa eGFR och det absoluta eGFR nära varandra.

Stödet har tagits fram av Stockholms läns landsting och bygger på en källa Renbase från Medbase Ltd i Åbo, Finland, som sedan tidigare är en samarbetspartner för Sfinx interaktionstjänst. Det medicinska innehållet uppdateras fyra gånger per år.

77 procent av sortimentet

Tjänsten täcker för närvarande 635 substanser (77 procent av produktsortimentet). Här ingår substanser som till mer än 70 procent utsöndras oförändrade via njurarna och är aktuella för dosjustering enligt Läkemedelsboken.

Hit hör också de läkemedel/läkemedelsgrupper vilkas användning och/eller dosering behöver anpassas till njurfunktionen enligt Socialstyrelsen. Vidare ingår substanser i de omkring 200 vanligaste förskrivna läkemedlen för äldre (>75 år), och slutligen substanser som ingår i Kloka Listan 2013. Antalet läkemedel i NjuRen kommer att kompletteras successivt.

Klassas i fyra grupper

Läkemedlen klassificeras utifrån njurfunktion i fyra grupper:

A. Inget behov av dosjustering
B. Information saknas eller rådet bygger bara på läkemedlets farmakokinetiska egenskaper
C. Ändring av dosen eller doseringsintervallet rekommenderas
D. Bör undvikas

Janusfönster visar patientens eGFR med färgkod. Substanser som är njurtoxiska markeras med en ikon och en varningstext.

NjuRen

En nöjd användare

Tova de Ruvo-Lohmann, specialist i allmänmedicin, Älvsjö vårdcentral, är en nöjd NjuRen-användare.
– Jag använder NjuRen dagligen och tycker att det är väldigt bra. Ser knappen direkt när jag går in i läkemedelslistan och påminns om att tänka på njurfunktionen. Jag har också hört flera kolleger som är mycket nöjda med NjuRen. Den sparar exempelvis tid när man arbetar med patienter på servicehus.

– Normalt kan man använda sig av det eGFR som systemet räknat ut, men man måste förstås tänka på att korrigera värdet om patienten är en smal äldre kvinna eller om det handlar om en stor muskulös person. Man vet också att det baseras på krea som är max ett år gammalt.

– En gång hade jag en diabetespatient som stått på metformin i många år. Krea rörde sig sakta, sakta uppåt och jag hade nog inte reagerat så snabbt med att korrigera dosen om inte NjuRen hade påmint mig om att eGFR faktiskt hade påverkats en hel del.

Stöd i klinisk vardag

Tjänsten har pilottestats. Utvärderingarna visar att NjuRen gör läkarna mer uppmärksamma på patienter med nedsatt njurfunktion och ökar deras doseringskunskaper. Den upplevs som ett stöd i det kliniska vardagsarbetet och sparar tid.

Innan tjänsten införs på vårdenheten måste personalen gå igenom en 20–30 minuters webbutbildning via Lärtorget, som innehåller några patientfall. Enheterna ska själva kontakta e-tjanster.hsf@regionstockholm.se för att få tillgång till tjänsten.

David Finer

Senast ändrad