Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Orsakar amlodipin bröstcancer?

Publicerat 2013-11-22

I början av augusti spreds i massmedia resultatet från en studie som publicerades i JAMA den 5 augusti där Li et al rapporterade en fall-kontrollstudie på patienter med bröstcancer. Man fann en relativ riskökning för bröstcancer på 2,4 (1,2–4,9) för patienter som behandlats med kalciumkanalblockerare i mer än tio år. Ingen riskökning sågs för diuretika och för ACE-hämmare sågs en tendens till minskad risk.

Samband mellan blodtrycksmediciner och cancer har diskuterats sedan 70-talet då retrospektiva studier rapporterade en ökad risk för bröstcancer för kvinnor över 50 år som behandlades med reserpin. Data från senare studier kunde inte verifiera detta. Frågan om kalciumantagonister och cancer återkom på 1990-talet då två kohortstudier och en fall-kontrollstudie publicerades och talade för att kalciumflödeshämmare skulle kunna öka risken för cancer.

En ad hoc-kommitté bildad av WHO och The International Society of Hypertension gjorde då en genomgång av tillgänglig litteratur. Dess slutsats var att det inte förelåg bevis för ökad risk för cancer eller hjärtinfarkt generellt. Senare större fall-kontroll-studier och tre randomiserade hypertonistudier (INSIGHT 2000, STOP HYPERTENSION 2001 och ALLHAT 2002) kunde inte påvisa någon ökad cancerrisk och debatten om detta avtog. Largent et al (2010) följde en kohort med 72 742 kvinnliga lärare i Kalifornien där man fann att patienter som behandlats för hypertoni mer än 5 år hade en relativ risk för bröstcancer på 1,21 utan att någon skillnad kunde ses mellan olika klasser av blodtryckssänkande. En metaanalys 2011 av alla randomiserade hypertonistudier publicerade mellan 1950 och 2010 visade ingen ökad cancerrisk för diuretika, beta-receptorblockerare, kalciumantagonister, ACE-hämmare eller AII-antagonister. En ökad risk med kombinationen ACE-hämmare och AII-antagonister kunde dock inte uteslutas.

Med utgångspunkt från den aktuella studien som visar ökad cancerrisk för de som tagit kalciumkanalblockerare mer än tio år, ska patienten då byta till annan behandling efter 9,5 år? Svaret är nej – den aktuella studien är en observationsstudie som kan vara hypotesgenererande men inte kan bevisa kausalitet och knappast kan föranleda förändrade behandlingsrekommendationer vid hypertoni. Tyvärr har vi inte uppföljningar av prospektiva randomiserade studier som sträcker sig över så lång tid som det här gäller.

Hypertoni är en riskfaktor för ökad dödlighet både hos patienter med och utan bröstcancer och behandling av hypertoni är viktigt för patienter både med och utan cancer. Eftersom hypertoni är vanligt och cancer är vanligt kan man förvänta sig att tillstånden ofta finns samtidigt. Kanske kan uppföljningar från våra nationella läkemedelsregister så småningom ge mer information.


Artikeln är tidigare publicerad i Region Hallands läkemedelskommittétidning Terapinytt nr 3 2013

Claes Lagerstedt, ordförande
Läkemedelskommittén Halland

Källa:
  1. Li CI, Daling JR, Tang MT, Haugen KL, Porter PL, Malone KE. Use of antihypertensive medications and breast cancer risk among women aged 55 to 74 years. JAMA Intern Med. 2013 Sep 23;173(17):1629-37. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad