Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Receptläkemedlen minskade i kostnad 2012

Receptläkemedlen minskade i kostnad 2012

Publicerat 2013-02-01

Flera patentutgångar och hög följsamhet till Kloka Listan resulterade i minskade landstingskostnader för receptläkemedel med några procent 2012, trots treprocentig volymökning för basläkemedel. Specialläkemedel mot bland annat reumatologiska sjukdomar och ADHD fortsatte att stiga kraftigt. Totalt ökade specialläkemedel något mindre än 2011 beroende på begränsad nyintroduktion.

Specialläkemedlen teleprevir mot C-hepatit, metylfenidat mot ADHD, fingolimod mot multipel skleros, adalimumab mot främst reumatoid artrit och abirateron mot avancerad prostatacancer, var läkemedel som ökade mest 2012.

Basläkemedel i Kloka Listan som ökade kraftigt var kombinationen budesonid - formoterol mot astma och KOL och det antiinflammatoriska medlet naproxen som efter nya rekommendationer till och med fördubblades i volym. Antikoagulantia var den grupp som ökade mest medan hjärt-kärlmedel minskade mest.

Upphörda patent gav stor minskning i belopp för olanzapin mot schizofreni, atorvastatin mot höga blodfetter och kandesartan mot högt blodtryck/hjärtsvikt. Förskrivningen av antibiotika minskade något och andelen rekommenderad luftvägsantibiotika till barn ökade. Äldre fick i linje med nationella rekommendationer mindre långverkande bensodiazepiner, propiomazin och tramadol.

Figur: Recept + rekvisitioner i Stockholms län 2012

Figur: Recept + rekvisitioner i Stockholms län 2012: Största grupper av läkemedel, totalbelopp miljoner kronor inklusive upphandlingsrabatter vid rekvisition. Källa : VAL.

Sten Ronge, apotekare och Björn Wettermark, enhetschef
Utvecklingsavdelninge

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad