Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Specialläkemedel fortsätter att öka

Publicerat 2013-04-26

Under de kommande två åren väntas kostnaden för specialläkemedel inom psykiatri, infektion, autoimmuna sjukdomar, onkologi och hematologi öka mest.

Trenden med att användningen av specialläkemedel ökar och basläkemedel står stilla kostnadsmässigt håller i sig även i årets prognos framtagen av medarbetare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Stockholms läns läkemedelskommitté med expertråd.

Detta avspeglas i att de läkemedelsgrupper som förväntas öka mest de kommande två åren är psykostimulantia (använda vid ADHD), medel vid HIV, TNF-hämmare, MS-läkemedel och läkemedel inom onkologi och hematologi.

Generika ger kostnadsminskning

De stora kostnadsminskningarna ses för läkemedel vars patent precis gått ut eller förmodas gå ut under 2013 och där en generikakonkurrens förväntas. Exempel är angiotensinreceptorblockerare, lipidsänkare, medel vid magsår/reflux, antihistaminer och gruppen övriga astmapreparat som innehåller montelukast (Singulair).

Samtliga läkemedel som rekommenderas i Kloka Listan för behandling av högt blodtryck finns numera som generika vilket bland annat möjliggör en optimering av blodtrycksbehandling till lågt pris.

Att kostnaderna minskar betyder inte att volymerna minskar. För till exempel protonpumpshämmarna ökar fortfarande antalet använda doser trots det Kloka rådet att behandling med protonpumpshämmare är olämplig vid magont utan känd orsak.

De kommande åren återfinns jämförelsevis få basläkemedel bland nyintroduktionerna. Vi förväntar oss bland annat ett nytt läkemedel mot överaktiv blåsa, långverkande antikolinerga inhalationsläkemedel som singelpreparat eller i kombination med långverkande luftrörsvidgare, ny princip för behandling av överkonsumtion av alkohol, ett antal nya diabetesläkemedel samt en ökad användning av nya antikoagulantia.

Trendbrott i kostnadsutvecklingen

Prognosen förutspår en kostnadsökning på 2,7 procent för 2013 och 4,3 procent för 2014. Tiden med låga kostnadsökningar är förbi och kostnaderna kommer att börja öka snabbare.

Vi kommer att se färre patentutgångar som leder till generisk konkurrens med prispress, då många av de läkemedel som idag generar stora kostnader är biologiska läkemedel. När dessa patent går ut får vi inte generika utan biosimilarer. De senaste åren har vi sett introduktion av dyra, specialiserade läkemedel som prissätts globalt. Prisnivån är många gånger högre än vad Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket anser är kostnadseffektivt och i vissa fall erbjuder företagen rabatter eller riskdelningsförslag. Dessutom växer Stockholms befolkning och den blir också äldre.

Man bör observera att under hösten 2012 bytte Stockholms läns landsting leverantör för läkemedel på rekvisition till ApoX. Beredningar kommer numera direkt från Apotek produktion och laboratorier (APL). I och med detta har ersättningsmodellen ändrats. I statistiken för november–december 2012 och för 2013 kan besparingar se större ut än vad de faktiskt är. Det förklaras av att kostnader för beredningar ännu så länge saknas samt att kostnaderna för läkemedelsleveranser på rekvisition faktureras separat och inte som en marginal för respektive läkemedel.

Även nya läkemedel

Förutom den sammanfattande beskrivningen av utvecklingen för läkemedelsanvändning och –kostnader innehåller prognosen även ett stort kapitel som går igenom de olika läkemedelsgrupperna. Dessutom finns kapitel om kvalitetsbrister, förväntade nya läkemedel och indikationer, patentutgångar, vaccinanvändningen och särläkemedel. Prognosen avslutas med en beskrivning av hur kostnaderna fördelas på recept och rekvisition.

Marie Persson, leg apotekare, farm lic
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad