Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Tydliga symtom och positivt test för streptokocker motiverar penicillinbehandling vid halsfluss

Tydliga symtom och positivt test för streptokocker motiverar penicillinbehandling vid halsfluss

Publicerat 2013-03-18

Använd Centorkriterierna för att värdera behovet av streptokockdiagnostik vid faryngotonsillit hos patienter ≥ 3 år. Vid positivt snabbtest för grupp A-streptokocker samtidigt med minst tre uppfyllda kriterier rekommenderas antibiotikabehandling. Det framgår av Läkemedelsverkets och Smittskyddsinstitutets nya rekommendationer för handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård.

Virusinfektioner är den vanligaste orsaken till faryngotonsillit. Ofta har då patienten samtidigt snuva och hosta.

Det är mer troligt att det rör sig om en streptokockinfektion om tre eller fyra kriterier enligt Centor uppfylls. Figuren (fritt efter behandlingsrekommendationen) visar rekommenderad handläggning av vuxna och barn ≥ 3 år vid tecken på faryngotonsillit. Hos barn yngre än 3 år är halsinfektion orsakad av grupp A-streptokocker mycket ovanligt.

Diagnostiska kriterier

Vid negativt snabbtest för grupp A-streptokocker – vilket kan förväntas hos cirka 50 procent av patienterna med tre till fyra Centorkriterier – rekommenderas endast symtomlindrande behandling med paracetamol, ibuprofen eller acetylsalicylsyra vid behov.

Asymtomatiskt bärarskap av grupp A-streptokocker hos barn upp till 18 år är i genomsnitt cirka 12 procent. Vid enstaka fall av streptokockfaryngotonsillit i en familj eller förskolegrupp kan 20–50 procent vara bärare. Bärarskap föranleder vanligen inte behandling.

Penicillin V i första hand

Till patienter med tre till fyra Centorkriterier och påvisade streptokocker rekommenderas antibiotikabehandling med penicillin V i 3-dos. Antibiotika kan förkorta symtomdurationen med 1–2,5 dygn och det är sannolikt att effekten av antibiotika ökar vid mer uttalade symtom.

Vid penicillinallergi ges klindamycin och vid recidivinfektioner ges klindamycin alternativt cefadroxil.

Allvarliga symtom

Vid kraftig allmänpåverkan bör patienten remitteras akut till sjukhus, oberoende av resultat av snabbtest. Andra allvarliga symtom som bör föranleda akut handläggning och ställningstagande till akut remiss till sjukhus är andningssvårigheter, svårigheter att svälja saliven, ensidig kraftig halssmärta, svår halssmärta med normalt svalgstatus, svårt att gapa, mycket svår lokal smärta på hals, bål eller extremiteter, kombination med diarré och kräkningar, membraner på och utanför tonsiller.

Elin Jerremalm, apotekare

Christer Norman, allmänläkare, Strama och Stockholms läns läkemedelskommitté


Källa:
  1. Läkemedelsverket. Ny behandlingsrekommendation för halsfluss. Nyhet 2012-12-14
  2. Läkemedelsverket. Faryngotonsilliter i öppen vård. Behandlingsrekommendation
  3. Smittskyddsinstitutet. Ny behandlingsrekommendation för halsfluss. Nyhet 2012-12-13

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad