Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zzzz...ömnmedel med små effekter

Publicerat 2013-06-03

Den objektiva effekten av sömnmedlen zolpidem, eszopiklon (den ena stereoisomeren av zopiklon) och zaleplon var en snabbare insomningstid med i genomsnitt 22 minuter, eller 42 minuter, om placeboeffekten räknas in. Effekten av de så kallade z-läkemedlen är liten och måste vägas mot riskerna enligt en metaanalys publicerad i British Medical Journal.

Metaanalysen bygger på publicerade och opublicerade data inlämnade till den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) vid registreringsansökan. Det minskar risken för publikationsbias. Dock var samtliga studier sponsrade av läkemedelsindustrin.

Bör användas försiktigt

I analysen inkluderades 13 randomiserade placebokontrollerade studier (n = 4 378). Den subjektiva effekten på insomningstid jämfört med placebo var bara -7 minuter, och skillnaden var inte signifikant. Den objektiva effekten mätt med polysomnografi var -22 minuter (95 % konfidensintervall -33 till -11) jämfört med placebo. Behandlingsdurationen var i medeltal 34 dagar (14–180 dagar).

– Man ska använda dessa läkemedel med försiktighet på grund av risk för toleransutveckling samt ofördelaktiga farmakodynamiska interaktioner vid samtidigt alkoholintag. Behandlingen ska vara kortvarig och i första hand ska man testa icke-farmakologiska metoder, säger docent Mussie Msghina, överläkare och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Omsätts långsammare hos kvinnor

Effekten var större i äldre studier, vid högre doser, vid längre behandlingsduration, i studier med fler yngre eller fler kvinnor och i studier på zolpidem. Zolpidem metaboliseras långsammare hos kvinnor och den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, rekommenderar numera att kvinnor tar hälften så hög dos som män.

För sekundära utfallsmått som uppvaknande, total sovtid och sömnkvalitet sågs ingen skillnad mellan läkemedelsbehandlade och placebogruppen, men dessa mått fanns bara med i några av studierna.

I Sverige finns inget registrerat preparat som innehåller eszopiklon, endast zopiklon som innefattar båda stereoisomererna.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Huedo-Medina TB, Kirsch I, Middlemass J, Klonizakis M, Siriwardena AN. Effectiveness of non-benzodiazepine hypnotics in treatment of adult insomnia: meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. BMJ. 2012 Dec 17;345:e8343. PubMed

Senast ändrad