Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Binjurebarkssvikt kan förekomma i samband med inhalationssteroider

Publicerat 2014-08-27

I en artikel i Läkartidningen nyligen uppmärksammade författarna i tre fallbeskrivningar att inhalationssteroider kan ge sekundär binjurebarkssvikt även hos vuxna svenska astmatiker. Det är dock en ovanlig biverkan. Samtliga tre patienter hade en dos motsvarande minst 1 000 mikrogram flutikason per dygn.

Liknande fallrapporter finns i den internationella vetenskapliga litteraturen. Många av dessa har gällt barn. Flutikason har dominerat som misstänkt läkemedel i dessa rapporter, vilket skulle kunna bero på dess farmakokinetiska egenskaper såsom hög fettlöslighet, lång halveringstid för elimination och hög relativ receptoraffinitet till glukokortikoidreceptorn.

I en fallkontrollstudie publicerad förra året sågs en ökad risk vid dosnivåer motsvarande minst 2 000 beklometasonekvivalenter per dygn, vilket motsvaras av minst 1 000 mikrogram flutikason per dygn. En faktor som försvårar tolkningen av observationella studier på detta område är dock, att patienter med höga doser inhalationssteroider ofta dessutom får perorala glukokortikoidkurer.

En relativt nyidentifierad riskgrupp för binjurebarkssvikt av inhalationssteroider utgörs av patienter som samtidigt behandlas med antivirala läkemedel som hämmar cytokrom P450 3 A4, exempelvis vid hiv-infektion. Ett exempel på ett sådant läkemedel är ritonavir. Då dessa läkemedel kan hämma metabolismen av inhalationssteroiden, ökar risken för systemiska biverkningar redan vid lägre inhalerade doser.

Symtom som bör inge misstanke om binjurebarkssvikt kan vara illamående, trötthet, infektionsbenägenhet och svårkontrollerad astma. Denna typ av binjurebarkssvikt försämrar inte sekretionen av mineralokortikoid eller melanocytstimulerande hormon, varför elektrolytrubbning och hyperpigmentering vanligen inte förekommer.

Glöm inte att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket!

Eva Wikström Jonsson, docent, klinisk farmakolog
Karolinska universitetssjukhuset

Källa:
  1. Karlsson CA, Isaksson M, Janson C. Inhalationssteroider kan ge sekundär binjurebarkssvikt. Läkartidningen. 2014 Apr 9-15;111(15):674-5
  2. Lapi F, Kezouh A, Suissa S, Ernst P. The use of inhaled corticosteroids and the risk of adrenal insufficiency. Eur Respir J. 2013 Jul;42(1):79-86
  3. Watkins L, Soriano JB, Mortimer K. Getting risks right on inhaled corticosteroids and adrenal insufficiency. Eur Respir J. 2013 Jul;42(1):9-11
  4. Saberi P, Phengrasamy T, Nguyen DP. Inhaled corticosteroid use in HIV-positive individuals taking protease inhibitors: a review of pharmacokinetics, case reports and clinical management. HIV Med. 2013 Oct;14(9):519-29

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad