Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brister i behandlingen av äldre med urininkontinens

Publicerat 2014-01-15

Kunskapsluckor, bristande utbildning och implementering präglar vården av urininkontinens hos äldre och sköra äldre enligt en SBU-översikt. – Bristerna är uppenbara sedan länge. Inkontinens faller mellan stolarna, säger uroterapeuten Märta Lauritzen, Karolinska universitetssjukhuset.

Enligt SBU:s litteraturöversikt finns evidens för bäckenbottenträning, slyngplastik samt antikolinergika, beroende på typ av läckage. Antikolinergika har dock begränsad effekt, och biverkningsrisken för läkemedel/operation bör noteras.

Ses som hygienproblem

Märta Lauritzen, uroterapeut, chef vid uroterapienheten, Urologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset samt ordförande i Sinoba, intresseföreningen för kunskap om urinkontinens och blåsproblem, kommenterar:

– Området inkontinens och äldre har varit eftersatt av många skäl. Det saknas ofta en ansvarsfördelning mellan yrkesgrupper. Urininkontinens betraktas som ett hygieniskt problem och inte en åkomma/sjukdom som bör utredas och behandlas. Det pågår dock en intensifiering av insatser, exempelvis Socialstyrelsens arbete med kvalitetsindikatorer och vårdprogram som i Södermanlands län. På www.nikola.nu finns redskap för vård, utredning, behandling och uppföljning.

Borde sätta ner foten

Inkontinens och blåsfunktionsrubbningar är problem som hör till flera olika specialiteter och riskerar att falla mellan stolarna.

– I första hand är det ju primärvårdens uppgift att behandla och sortera patienterna. Det bör finnas inkontinensansvariga distriktssjuksköterskor – jämför KOL och astma. Området måste få högre status. I Stockholm varierar intresset och kompetensen kraftigt på olika håll. Vårdgivarna, alltså landstinget och kommunerna, borde sätta ned foten och säga att något samlat måste göras för att människor som har dessa problem ska få den behandling som finns, vilket inte sker idag, säger Märta Lauritzen.

Uppenbara brister

SBU-översikten är bra men berättar om uppenbara och välkända brister, menar Märta Lauritzen.

– Det handlar främst om att de utredningar som ska ligga till grund för behandling och eventuell läkemedelsförskrivning inte görs i den omfattning som ska ske, och om bristen eller ojämnheten i utbildning för alla vårdkategorier idag. För många patienter är det bara välgörande att bemötas med respekt och kunskap. Det finns effektiv behandling men inte för alla. För andra finns i alla fall lindring och för en tredje grupp finns hjälpmedel och redskap som gör att livet kan levas så normalt som möjligt.

David Finer

Källa:
  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre. En systematisk litteraturöversikt. Oktober 2013

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad