Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dålig hänsyn tas till njurfunktion vid läkemedelsbehandling

Publicerat 2014-01-09

Statiner och NSAID, två av de mest använda läkemedelsgrupperna hos äldre, kan kräva dosanpassning vid nedsatt njurfunktion. Dock tycks dessa läkemedel förskrivas med liten eller ingen hänsyn till njurfunktion. Det visar två studier av Rasha Abdulmahdi respektive Lilian Pitrous, båda apotekarstuderande vid Uppsala universitet. Studierna handlar om användningen av statiner respektive NSAID i en population äldre hypertonipatienter.

Simvastatin var den vanligast använda statinen (84 procent). Den bör dosjusteras vid allvarligt nedsatt njurfunktion. Medeldosen av simvastatin var dock lägre endast för dem med terminal njursvikt (GFR <10 ml/min). Enligt rekommendationerna i databasen Renbase ska dosen simvastatin reduceras med 50–75 procent hos dem med GFR <30 ml/min, och doser över 10 mg/dag ska användas med försiktighet. Atorvastatin däremot, som var den näst vanligast använda statinen (11 procent), behöver enligt Renbase inte dosjusteras.

Bland NSAID och andra antiinflammatoriska medel var diklofenak den vanligaste förekommande substansen (42 procent), följd av glukosamin (17 procent), ibuprofen (15 procent) och naproxen (10 procent). För NSAID sågs inget samband mellan uthämtad mängd och graden av njurfunktionsnedsättning. NSAID kan ge en ytterligare försämring av njurfunktionen och bör undvikas hos patienter med GFR <30 ml/min.

Angelägen patientgrupp

Läkemedelsanvändningen studerades hos nästan 40 000 individer, 65 år och äldre, med hypertoni i Skaraborgs län och Stockholms län år 2006–2009. Av dessa behandlades 24 procent med statiner (23 procent av kvinnorna och 25 procent av männen) och 17 procent med NSAID (18 procent av kvinnorna och 15 procent av männen).

Njurfunktionen försämras med stigande ålder, och det är viktigt att följa upp patientens njurfunktion regelbundet. Hypertoniker är en högriskgrupp för att utveckla njursvikt, varför det är särskilt angeläget att följa deras njurfunktion.

Flera studier från olika delar av världen tyder på att många patienter läggs in akut på sjukhus för att de använder läkemedel som inte anpassas och/eller doseras efter deras njurfunktion. Andra läkemedel/läkemedelsgrupper, som bör dosanpassas med avseende på patientens njurfunktion, är till exempel metformin, kalium, kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare och opioider.

Desirée Loikas
Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad