Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

D-interaktioner minskades genom brev till förskrivaren

Publicerat 2014-03-18

Enligt en rapport i Läkartidningen är det möjligt att minska potentiellt allvarliga interaktioner, så kallade D-interaktioner, med hjälp av riktade brev till förskrivarna.

D-interaktioner är läkemedelsinteraktioner som kan få allvarliga konsekvenser i form av svåra biverkningar eller utebliven effekt. Läkemedelsmoduler i journalsystemen stödjer läkaren i att ordinera rätt och att upptäcka patienter med pågående interaktioner.

Kvalitetsprojekt i Kronobergs län

I rapporten beskriver Cronberg och medförfattare, verksamma i Kronobergs län, ett kvalitetsprojekt med syfte att se om det gick att minska frekvensen D-interaktioner. Författarna fokuserade på fyra olika möjliga interaktioner – kalium-amilorid; klopidogrel-omeprazol; warfarin- acetylsalicylsyra samt warfarin-COX-hämmare.

För kombinationen kalium-amilorid rekommenderade de att sätta ut kalium eller ersätta amilorid med en tiazid, med tanke på risken för hyperkalemi. För kombinationen klopidogrel-omeprazol rekommenderade författarna utsättning av endera eller ersättning av omeprazol med pantoprazol.

De rekommenderade på grund av blödningsrisk att ASA hos warfarinbehandlade patienter sattes ut, om inte valet var medvetet och följde riktlinjer. Beträffande kombination av COX-hämmare och warfarin rekommenderade de – även i detta fall på grund av blödningsrisk – att COX-hämmare om möjligt sattes ut eller byttes till paracetamol eller gel-beredning av COX-hämmare.

Rekommendationer utifrån Sfinx

Då ordinationer av något av ovanstående läkemedelspar identifierades i journalsystemet för någon patient skrevs ett brev till den aktuella vårdcentralen med information om vilken patient och interaktion det gällde samt en rekommendation om hantering av interaktionen. Rekommendationerna baserades på Sfinx.

I en enkät fick läkaren besvara om den uppmärksammade interaktionen bedömdes som medveten eller oavsiktlig, om medicineringen justerades och hur han/hon uppfattade rapporten om interaktionen.

Antalet interaktioner minskade från 261 till 195 efter informationsutskicket. Totalt gjordes 110 läkemedelsjusteringar, men nettoresultatet blev sämre, eftersom 44 nya interaktioner tillkom under studieperioden.

Förskrivare missade varningsfältet

Trots att det finns ett särskilt fält i journalsystemet som varnar för D-interaktion valdes ibland läkemedel som interagerar.

Förskrivarna uppfattade 43 procent av interaktionerna som resultat av medvetna läkemedelsval. Rapportförfattarna fann att förskrivarnas förändringsbenägenhet var mindre om interaktionen förelegat i flera år utan att orsaka problem, om bra alternativ saknas, eller om det förelåg osäkerhet om huruvida kombinationen var avsiktlig eller inte.

För att minska antalet riskabla interaktioner krävs enligt författarna att läkemedelsmodulen i journalsystemet stödjer läkaren att ordinera rätt, men också ger en möjlighet att upptäcka patienter som har pågående interaktioner, exempelvis genom regelbundna databassökningar efter interaktioner.

Eva Wikström Jonsson, docent, klinisk farmakolog
Karolinska universitetssjukhuset

Källa:
  1. Cronberg O, Nordquist C, Quittenbaum S. Det går att minska D-interaktioner. Läkartidningen. 2013 Nov 27-Dec 3;110(48):2176-7

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad