Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

D-vitamintillägg minskar inte risken för icke-skeletala sjukdomar

Publicerat 2014-02-05

Observationella studier hos vuxna har pekat på ett samband mellan låga vitamin D-nivåer och en ökad risk för cancer, kardiovaskulär sjukdom, diabetes, neurodegenerativa sjukdomar och mortalitet. Interventionsstudier har dock inte kunnat bekräfta något samband mellan D-vitamintillägg och minskad sjukdomsförekomst. Det framgår av en stor sammanfattande artikel i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology 2014.

I sammanfattningen ingick 290 prospektiva kohortstudier och 172 randomiserade kliniska studier.

I några av interventionsstudierna (34 stycken) gavs D-vitamin (minst 50 mikrog per dag) till personer med D-vitaminbrist (25-hydroxyvitamin D-nivåer lägre än 50 nmol/l). Inte heller då sågs något samband med minskad sjukdom.

En minskad mortalitet vid D-vitamintillägg till framför allt äldre kvinnor har påvisats i flera nyligen gjorda metaanalyser av randomiserade kontrollerade studier utan koppling till studielängd, D-vitaminnivåer vid studiestart eller D-vitamindos. Studieförfattarna drar slutsatsen att diskrepansen mellan observations- och interventionsstudier pekar mot att låga 25-hydroxyvitamin D-nivåer snarare kan ses som en markör för, än en orsak till, ohälsa.

Kommentar från Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar

Vitamin-D har en etablerad nyckelroll i kalcium- och fosfatbalans, samt för benstommens mineralisering. Under de senaste åren har det flitigt diskuterats om låga nivåer av 25-hydroxyvitamin-D (25[OH]D) är orsak till eller resultat av ett flertal olika sjukdomar, och om tilläggsbehandling med vitamin-D i dessa situationer har en positiv effekt på sjukdomsförlopp och mortalitet. Den refererade stora metaanalysen besvarar bara delvis frågorna, men ger inte stöd för behandling med vitamin-D i dessa situationer och ger därför heller inte anledning till ändring i behandlingsrekommendationerna. Flera stora prospektiva studier med vitamin-D-intervention pågår och resultatet av dessa förväntas kunna ge en större klarhet.

Siv Martini, leg apotekare
Avdelningen stöd för evidensbaserad medicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa:
  1. Autier P, Boniol M, Pizot C, Mullie P. Vitamin D status and ill health: a systematic review. Lancet Diab Endocrinol. 2014 Jan; 2(1):76-89

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad