Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Familjefaktorer en förklaring bakom samband mellan antibiotika och astma

Publicerat 2014-12-05

Enligt en studie i BMJ kan eventuellt sambandet mellan exponering för antibiotika och astma hos barn, som kan ses i epidemiologiska studier, förklaras av felkällor som familjefaktorer och luftvägsinfektioner.

Det finns en mängd tidigare publicerade studier som indikerat att det kan finnas ett samband mellan antibiotikaexponering i fosterstadiet eller i barndomen och astma.

I denna svenska prospektiva kohortstudie inkluderades nästan en halv miljon barn födda 2006 till 2010. Som kontroll användes helsyskon, vilket drygt 180 000 av de inkluderade barnen hade. Syskonkontroller användes för att justera för familjerelaterade felkällor, till exempel genetiska faktorer, livsstil och miljöfaktorer i hemmet.

Behandling av de yngsta barnen med luftvägsantibiotika var kopplat till en drygt fyra gånger ökad risk för astma. Efter analys med syskonkontroller minskade riskökningen till 2,4. Motsvarande analys, fast med hud- och mjukdelsantibiotika samt urinvägsantibiotika visade i hela kohorten en 1,5 gånger ökad risk som försvann med syskonkontroller.

Studieförfattarna föreslår att den ökade risk som kvarstår i luftvägsantibiotika-gruppen, även efter att hänsyn tagits till syskon, kan förklaras av luftvägsinfektionen som felkälla. Antingen att luftvägsinfektionen i sig är en riskfaktor för astma eller att tidiga astmatiska symtom kan misstolkas som en infektion och behandlas med antibiotika.

Antibiotikaexponering under fosterstadiet var kopplat till en 1,3 gånger ökad risk för astma. Med syskon som kontroll försvann riskökningen.

En svaghet med studien är att det endast är känt att läkemedlet är uthämtat, inte att patienten tagit läkemedlet.

Data om födseln och modern hämtades från Medicinska födelseregistret, uppgift om uthämtad antibiotika och astmaläkemedel från Läkemedelsregistret och uppgift om astmadiagnos hämtades från Patientregistret. Koppling till föräldrar och syskon gjordes med hjälp av personnumret och alla analyser utfördes på avidentifierat material.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Örtqvist AK, Lundholm C, Kieler H, Ludvigsson JF, Fall T, Ye W, et al. Antibiotics in fetal and early life and subsequent childhood asthma: nationwide population based study with sibling analysis. BMJ. 2014 Nov 28;349:g6979. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad