Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel plus KBT mer effektivt vid svår depression än mild

Publicerat 2014-09-23

Kognitiv beteendeterapi, KBT, i kombination med antidepressiva läkemedel fungerar bättre än enbart läkemedelsbehandling vid svår depression enligt en ny amerikansk studie. Vid medelsvår depression var skillnaderna däremot inte så stora.

452 vuxna öppenvårdspatienter med DSM-IV-kriterier för depression randomiserades till antingen antidepressiv läkemedelsbehandling eller kombinationsbehandling med läkemedel och KBT. Behandlingen fortsatte tills patienterna hade återhämtat sig, upp till 42 månader. Resultaten visar att i gruppen som fick kombinationsbehandlingen hade 73 procent blivit friska medan motsvarande andel i gruppen som enbart fick läkemedel var 63 procent. Framför allt var det patienter med svår och icke-kronisk depression som hade särskilt god effekt av att få både KBT och läkemedel.

─ Studien bekräftar det man redan visste. Det finns flera studier, bland annat STAR-D-studien som visar att det är bra att kombinera läkemedelsbehandling med kognitiv beteendeterapi och inte bara för patienter med de svåraste depressionerna utan även för patienter med medelsvår depression säger Mussie Msghina, docent och överläkare vid Psykiatri Sydväst och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

En fördel med kombinationsbehandlingen i studien var att antalet svåra händelser minskade. Författarna menar att det berodde på kortare behandlingstider. Mussie Msghina betonar uppföljning av all insatt behandling.

─ Starta med SSRI och följ upp patienten, optimera dosen, hantera biverkningarna och ge det tid. Följ upp igen efter 4─6 veckor och överväg att byta läkemedel om det inte har gett effekt. Följ upp resultaten på nytt och testa att lägga till ett läkemedel eller KBT om det behövs. Om KBT finns tillgängligt finns det inget som talar emot att börja med det i det här stadiet.

I studien gavs KBT i 50 minuter i två sessioner per vecka som sedan successivt fasades ut till en gång per månad. Läkemedelsbehandlingen bestod framför allt av SSRI och SNRI som sedan kunde bytas mot andra antidepressiva läkemedel vid behov. Resultaten utvärderades med hjälp av skattningsskalor.

Karin Nordin

Källa:
  1. Hollon SD, DeRubeis RJ, Fawcett J, Amsterdam JD, Shelton RC, Zajecka J et al. Effect of Cognitive Therapy With Antidepressant Medications vs Antidepressants Alone on the Rate of Recovery in Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2014 Aug 20. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad