Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Många patienter avbryter behandling med pregabalin

Publicerat 2014-02-18

Mer än hälften (60 procent) av alla patienter som nyinsattes på pregabalin (Lyrica) 2006–2009 hade inte fått någon godkänd indikation registrerad i journalen, vilket förvånade forskarna Björn Wettermark och medarbetare. De ligger bakom en studie av över 160 000 förskrivningar till över 18 000 patienter inom Stockholms läns landsting.

Pregabalin är godkänt för behandling av epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Högt på topplistorna

Läkemedlet har de senaste åren legat högt på topplistorna i landstinget över de läkemedel som ökat mest. I olika riktlinjer rekommenderas läkemedlet som ett andrahandsmedel, och rapporter har dykt upp om missbruk. Forskarna ville därför ta reda på mer om förskrivningen, vilka patienter som behandlats, deras tidigare medicinering, och hur länge de fortsatt att hämta ut sina läkemedel.

Observationsstudien gjordes utifrån registerdata över uthämtade läkemedel och registrerade diagnoser hos patienterna, som i genomsnitt var 55 år och mest kvinnor (63 procent).

Under året före insatt behandling med pregabalin hade endast 40 procent av patienterna fått diagnos motsvarande någon av de för medlet godkända indikationena, varav 36 procent neuropatisk smärta, 4 procent generaliserad ångest och 1 procent epilepsi. Andelen ökade till 48 procent, om man räknade två år bakåt i tiden.

Få fortsatte medicinera

En tredjedel av patienterna tog bara ut ett enda recept. Ett år senare var det bara 42 procent som ännu tog läkemedlet mot epilepsi, medan motsvarande siffor för generaliserad ångest var 36 procent, för neuropatisk smärta 22 procent och utan dessa diagnoser 26 procent.

Författarna skriver att de låga siffrorna skulle kunna förklaras av att kronisk smärta – den vanligaste insättningsorsaken – är svår för patienter att hantera. Merparten av de patienter som studerades hade tidigare behandlats med andra smärtstillande medel och/eller antidepressiva.

Förskrivare av pregabalin var oftast sjukhusspecialister (38 procent), psykiatriker (28 procent) eller allmänläkare (25 procent).

Efterlyser mer forskning

Om man bortser från den stora andelen förskrivning på diagnoser som inte motsvarade någon godkänd indikation, hade pregabalin i stor utsträckning förskrivits i enlighet med rådande riktlinjer, det vill säga som andralinjens läkemedel i behandlingen av generaliserad ångest eller neuropatisk smärta eller som ett komplement i epilepsibehandlingen, det senare dock i mindre utsträckning.

Men eftersom många patienter bara köpte ut läkemedlet en gång och att användningen i övrigt snabbt dalade över tiden, samtidigt som det sannolikt förekommer en omfattande förskrivning utanför godkända indikationer, efterlyser forskarna mer forskning om läkemedlets effektivitet och säkerhet.

Från och med den 1 april 2012 är subventionen för pregabalin begränsad vid neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom. Vid epilepsi kvarstår subventionen utan begränsning.

David Finer

Källa:
  1. Wettermark B, Brandt L, Kieler H, Bodén R. Pregabalin is increasingly prescribed for neuropathic pain, generalised anxiety disorder and epilepsy but many patients discontinue treatment. Int J Clin Pract. 2014 Jan;68(1):104-10. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad