Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Minska antibiotika­användningen i tandvården

Publicerat 2014-03-07

De vanligaste infektionerna i munhålan ska i första hand behandlas med dränage och kirurgisk lokalbehandling och sällan med antibiotika enligt Läkemedelsverkets nya rekommendationer.

En god munhygien är viktigt vid all tandvård och kan minska risken för infektioner i munhålan och användningen av antibiotika. Eftersom det vanligen är patienter utan kända riskfaktorer eller riskbeteenden som utgör de akuta infektionsfallen kan dessa oftast behandlas med dränage och lokal kirurgisk infektionsbehandling.

Vid tydliga tecken på att infektionen har spridit sig eller vid allmänpåverkan bör behandlingen kompletteras med antibiotika och då är penicillin V förstahandsvalet. Vid allvarlig infektion eller terapisvikt kombineras penicillin V med metronidazol. Inom allmäntandvården ska klindamycin endast användas vid penicillinallergi. Lokal antibiotika-behandling rekommenderas inte vid orala infektioner. Antibiotika ska inte användas vid pulpit, eftersom det inte har effekt då bakterierna befinner sig i dentinet (tandbenet).

Vid svårare infektioner som till exempel aggressiv parodontit, periimplantit och osteomyelit bör specialisttandvården kontaktas. Behandling av medicinska riskpatienter ska ske i samråd mellan tandvård och behandlande läkare när det är befogat.

Det är viktigt att vårdpersonalen alltid följer sina hygienrutiner för att förhindra spridning av resistenta bakterier och andra smittämnen.

Ökad resistensutveckling

Eftersom användningen av antibiotika i världen ökar och därmed resistensutvecklingen gav regeringen Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) i uppdrag att ta fram behandlingsrekommendationer för infektioner i tandvården. Rekommendationerna är en komplettering till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård från 2011.

Tandläkarnas förskrivning av antibiotika står för cirka 7 procent av den totala antibiotikaförskrivningen som hämtas ut på apotek.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården. Nyhet 2014-02-21

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad