Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya riktlinjer för läkemedelsbehandling vid schizofreni

Publicerat 2014-04-03

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har tagit fram nya rekommendationer om läkemedelsbehandling vid schizofreni.

Behandlingen vid schizofreni består av en kombination av läkemedel, psykosociala insatser och omvårdnad. Personer med schizofreni behöver oftast kontinuerlig antipsykotisk läkemedelsbehandling. Det minskar risken för självmord och är en förutsättning för att undvika akuta skov, rehabiliteras, återintegreras i samhället och leva ett normalt liv.

I Kloka Listan rekommenderas i första hand risperidon och perfenazin, i andra hand olanzapin och i tredje hand klozapin. Risperidon liksom olanzapin rekommenderas också för både nyinsjuknade och kroniskt sjuka patienter. Ett läkemedel som inte finns i Kloka Listan, men som rekommenderas i de nya riktlinjerna för nyinsjuknade patienter är aripiprazol.

Delaktighet ökar följsamhet

Val av antipsykotiskt läkemedel måste utgå från hur allvarlig sjukdomen är samt vilka eventuella risker som är förknippade med patientens tillstånd, såsom suicidalt beteende eller metabola riskfaktorer. Om patienten får information om olika läkemedels effekter och biverkningar samt är delaktig i valet av läkemedel ökar också följsamheten till behandlingen.

Schizofreni är i de flesta fall en kronisk invalidiserande sjukdom. Den årliga incidensen är 15 individer på 100 000, punktprevalensen är cirka 4,5 i en population på 1 000 individer och livstidsrisken för att insjukna i schizofreni är ungefär 0,7 procent.

Flera riktlinjer

Socialstyrelsen har skrivit riktlinjer om antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna kompletterar Socialstyrelsens befintliga Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd från 2011. Läkemedelsverket har också i oktober 2013 kommit ut med behandlingsrekommendationer som kompletterar Socialstyrelsens riktlinjer.

Statens beredning för medicinsk utvärderings, SBU:s, systematiska litteraturöversikt från 2012 är utgångspunkten för de nya rekommendationerna.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Schizofreni. Behandlingsrekommendation 2013
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd
  3. Statens beredning för medicinsk utredning (SBU). Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. SBU-rapport nr 213 2012

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad