Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya samverkansregler vårdindustri från 2014

Publicerat 2014-02-04

Tidigare har industrin kunnat bekosta 50 procent av medarbetarnas resor, kost och logi i samband med extern fortbildning eller konferens. Den möjligheten försvinner 2015, men kommer att finnas kvar under en övergångsperiod 2014.

Förändringen kommer att ställa högre krav på sjukvårdshuvudmännen när det gäller fortbildning av sin personal.

I de nya samverkansreglerna framgår tydligare att reglerna gäller för alla medarbetare inklusive högre befattningshavare i hälso- och sjukvården och industrin. Reglerna gäller även om ett företag inte tillhör en branschorganisation. Företagen ska använda samverkansreglerna för all offentligt finansierad vård, även privat vård.

Inbjudan till en sammankomst ska skickas till verksamhetschefen eller av denne utsedd person. En kopia får även skickas till den huvudsakliga målgruppen för sammankomsten. Industrins tidigare ansvar att dokumentera arbetsgivarens godkännande om deltagande i en sammankomst försvinner. Det är nu medarbetaren själv som ska säkerställa att arbetsgivaren godkänt deltagandet.

Industrin får endast ha sammankomster som har anknytning till företagets verksamhet. När industrin är ansvarig eller delaktig i sammankomsten får de bjuda på en rimlig måltid i anslutning till mötestillfället.

För att industrin ska få sponsra en sammankomst arrangerad av hälso- och sjukvården eller intresseförening, med deltagare från hälso- och sjukvården, ska det vetenskapliga/yrkesinriktade programmet vara själva syftet med sammankomsten samt utgöra större delen av mötestillfället. Sponsringen får endast täcka faktiska kostnader som till exempel föreläsare, lokal och måttfulla måltider.

Vid samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin ska projektförslaget gå till verksamhetschefen och ett avtal ska tecknas mellan företag och enhet inom hälso- och sjukvården. Båda parterna ska bidra till projektet med resurser som till exempel ekonomiska medel, material och arbetstid

Samverkansreglerna omfattar även vad som gäller vid konsultuppdrag, marknads-undersökningar, upphandlingar, donationer med mera.

Grundläggande principer

I de nya samverkansreglerna ingår fem grundläggande principer.

  • Nyttoprincipen – Samverkan ska utgå från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov och vara tydligt kopplat till företagets rörelse. Det ska finnas en ömsesidig nytta.
  • Transparensprincipen – Samverkan ska vara öppen och transparent.
  • Proportionalitetsprincipen – Vid samverkan ska respektive parts skyldigheter stå i rimligt förhållande till den andres och all form av ersättning ska vara proportionerlig.
  • Måttfullhetsprincipen – Kravet på måttfullhet innebär att förmånen inte får påverka mottagarens beteende och handlande. Den får alltså inte påverka hälso- och sjukvårdens oberoende.
  • Dokumentationsprincipen – All samverkan där det utgår någon form av ersättning eller kostnadstäckning ska vara skriftligt dokumenterad.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Swedish Medtech och Swedish Labtech har tagit fram nya gemensamma regler för den offentligt finansierade sjukvården och industrin, vilka gäller från den 1 januari 2014. Tidigare har SKL haft separata regler med respektive branschorganisation. Tanken är, enligt parterna, att de nya tydligare reglerna ska stödja det viktiga samarbetet mellan hälso- och sjukvården och industrin så att det kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt med ökad transparens, måttfullhet i samverkan och en tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industrin.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Sveriges Kommuner och Landsting. Enighet om samverkan mellan hälso- och sjukvården och industrin. 2013-11-15

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad