Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Palliativ kemoterapi kan öka risk för komplikationer

Publicerat 2014-04-25

Cancerpatienter som får palliativ kemoterapi under de sista levnadsmånaderna löper större risk att dö på en intensivvårdsenhet istället för i hemmet. Det är slutsaten i en studie på amerikanska patienter i tidskriften BMJ.

Det uppskattas att 20–50 procent av obotbara cancerpatienter får palliativ kemoterapi under den sista levnadsmånaden. Den amerikanska organisationen American society for clinical oncology anser att minskad användning av palliativ kemoterapi skulle göra vården av cancerpatienter bättre och samtidigt minska kostnaderna. Det är förstås svårt att veta när behandlingen ska upphöra, eftersom det finns begränsade data som talar om när behandlingen är verksam eller skadlig.

I studien, en sekundär analys av en prospektiv longitudinell studie på patienter med metastaserad cancer, ingick knappt 400 cancerpatienter från åtta amerikanska onkologkliniker. Patienterna hade vid studieinklusion bedömts ha en återstående livstid på mindre än sex månader.

Mer komplikationer

Av de inkluderade patienterna var det 56 procent som fick palliativ kemoterapi vid studieinklusion (i medeltal fyra månader före bortgång). Dessa patienter löpte större risk att utsättas för hjärt-lungräddning och/eller mekanisk andningshjälp under den sista levnadsveckan. De remitterades också till palliativvårdsavdelning senare (mindre än en vecka före bortgång) än de patienter som inte fick kemoterapi vid studieinklusion. Överlevnaden ökade inte för patienter som fick palliativ kemoterapi i denna begränsade population.

Färre av patienterna i gruppen som fick palliativ kemoterapi dog, enligt vårdgivaren, på det ställe de önskade jämfört med dem som inte fick palliativ kemoterapi.

En begränsning i studien är att gruppen som fick kemoterapi kan ha skiljt sig från gruppen som inte fick kemoterapi, till exempel när det gäller sjukdomsduration eller tidigare kemoterapi.

Studieförfattarna poängterar att diskussioner med patienten om vården i livets slutskede kan vara extra viktiga för patienter som får palliativ kemoterapi. Patienterna bör få information om vad resultatet av den palliativa kemoterapin kan bli och läkaren bör ta reda på vilken plats patienten önskar sluta sitt liv.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Wright AA, Zhang B, Keating NL, Weeks JC, Prigerson HG. Associations between palliative chemotherapy and adult cancer patients' end of life care and place of death: prospective cohort study. BMJ. 2014 Mar 4;348:g1219. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad