Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Re-analyser av kliniska prövningar förändrade slutsatser

Publicerat 2014-09-30

I en studie i JAMA granskades 36 re-analyser av tidigare publicerade randomiserade kliniska prövningar. Av dessa ledde en tredjedel till andra slutsatser om vem eller hur många som skulle behandlas än i originalstudien.

Författarna sökte i Medline efter re-analyser fram till mars 2014 och kunde bara hitta 38 artiklar (två av fulltextartiklarna hittades dock inte). Endast i fem fall hade re-analyserna gjorts av helt andra personer än i originalstudien. I två av dessa fanns patientdata fritt tillgängligt och i två fall fick de som utförde re-analysen data från originalförfattarna. Tiden från publicering av originaldata till re-analysen var i genomsnitt fyra år.

De nya slutsatserna som blev resultatet i 35 procent av re-analyserna gällde till exempel behandlingens effekt eller att ett tidigare signifikant resultat blev icke-signifikant.

Släppa rådata fritt

Bakgrunden till undersökningen är bland annat skillnaderna som upptäcktes när rådata om oseltamivir (Tamiflu) re-analyserades för några år sedan. Reproducerbarhet är viktigt för att veta att originalresultaten inte är förvrängda eller ofullständiga. Det finns många som argumenterar för att rådata borde vara fritt tillgängliga och flera initiativ åt det hållet har tagits.

Argumenten mot fria data är till exempel studiedeltagarnas anonymitet, hantering av data som leder till felaktiga slutsatser och att det handlar om kommersiellt känslig information.

Det skulle kunna hanteras genom att re-analyser formaliseras och registreras på samma sätt som originalstudien och att de publiceras. Originalförfattarna borde också få tillfälle att kommentera re-analysen.

Opublicerat en felkälla

Några begränsningar i studien är att författarna i vissa fall fick tolka om re-analysen skulle kunna påverka hur patienterna behandlades. Många re-analyser blir aldrig publicerade, särskilt om de ger samma resultat som originalartikeln, och därför kan andelen med förändrade slutsatser vara överskattade i den här studien. Metaanalyser var exkluderade.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Ebrahim S, Sohani ZN, Montoya L, Agarwal A, Thorlund K, Mills EJ et al. Reanalyses of randomized clinical trial data. JAMA. 2014 Sep 10;312(10):1024-32. PubMed
  2. Krumholz HM, Peterson ED. Open access to clinical trials data. JAMA. 2014 Sep 10;312(10):1002-3. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad