Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stöd för arbetet med läkemedelslistan

Publicerat 2014-09-09

Sveriges läkarförbund och LOK (Nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer) har tagit fram ett dokument som ska fungera som ett stöd för läkare i sitt arbete med läkemedelslistan. Modellen visar hur ansvaret för läkemedelsordinationer och för patientens samlade läkemedelsbehandling bäst hanteras i olika situationer.

Av modellen framgår bland annat att läkemedelsordination inkluderar ansvar för plan för uppföljning och avslutning av behandlingen samt att ändring av pågående ordination är att betrakta som ny ordination.

Läkaren ska uppmärksamma patientens hälsotillstånd och ansvara för att pågående läkemedelsbehandling vid behov omvärderas, antingen genom en egen ordination eller genom att säkerställa att annan läkare tar detta ansvar.

Dokumentet är en omarbetning av Patientens samlade läkemedelslista – ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård som LOK (Nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer) tog fram 2009.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Sveriges läkarförbund. Modell för ansvar för läkemedelslistan. Nyhet 2014-08-29

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad