Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stöd vid behandling av barn i behov av smärtlindring

Publicerat 2014-05-23

Ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket innehåller rekommendationer för smärtläkemedel och icke-farmakologiska behandlingar i samband med smärtsamma procedurer hos barn. Där framhålls även betydelsen av noggrann planering och förberedelse innan behandlingen.

Dokumentet innehåller information om specifika smärtläkemedel med doseringar och förslag på icke-farmakologiska behandlingar, till exempel distraktion och fysikaliska metoder. Här ingår också fakta om möjliga skalor för smärtskattning. Beroende på ålder, eller om barnet har funktionsnedsättning, kan självskattningsskalor eller observationsskalor användas för att uppskatta smärta vid smärtsamma procedurer eller för att utvärdera/ modifiera en given behandling.

Förutom rekommendationer för grundläggande behandling, som bör kunna användas av alla som utför procedurer på barn, finns också rekommendationer för utökad farmakologisk behandling. Det senare avser metoder som kräver en högre säkerhetsnivå och därmed enbart lämpar sig för verksamheter som har adekvata resurser.

Delaktighet viktigt

Det är viktigt att både barn och föräldrar/vårdnadshavare är delaktiga i beslut om behandling och vård, som måste planeras för att nå bästa resultat. Planering kan innebära att analysera risker och fördelar med proceduren, bedöma barnets tidigare erfarenheter och se över befintliga resurser. Ett barn som är förberett på vad som kommer att hända innan och under proceduren känner sig tryggare och mindre rädd. Eftersom föräldrar har en lugnande inverkan på barn behöver de också vara välinformerade och ha bra kontakt med sjukvårdspersonalen. Om de känner sig lugna med behandlingen blir även barnet lugnare.

Stöd till sjukvården

Många potenta läkemedel ges till barn utan att det finns godkänd dokumentation om effekt, säkerhet och dosering hos barn. Flera läkemedel mot smärta har använts kliniskt under mycket lång tid, en del med ganska bra vetenskapligt stöd, medan andra har bristande evidens.

Experter på smärtbehandling av barn har tillsammans med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen tagit fram kunskapsdokumentet som ett stöd till hälso- och sjukvården. Det finns även ett bakgrundsdokument med mer detaljerad information inom varje ämnesområde samt referenser.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer. Nyhet 2014-05-13

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad