Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vårdprogram och riktlinjer om missbruk och beroende

Publicerat 2014-08-19

Ett nytt regionalt vårdprogram om narkotika och doping har publicerats på webbplatsen Psykiatristöd. Det omfattar nio vårdområden. Nu är också remisserna inlämnade på de nya preliminära nationella riktlinjerna kring missbruk och beroende.

En av projektledarna för det regionala vårdprogrammet är Stefan Borg, tidigare verksamhetschef på Beroendecentrum Stockholm och medlem i den regionala referensgruppen för de nationella riktlinjerna. Han tror att primärvården i Stockholm kan ha ett särskilt intresse av information om bakgrundsinformation och vårdalternativ rörande beroendevården.

Doping med i vårdprogrammet

Huvudansvaret för vården av narkotikamissbrukare ligger på den specialiserade beroendevården, ofta i samverkan med psykiatri, socialtjänst och kriminalvård. Primärvården i Stockholm ser därför inte dessa patienter lika mycket som i andra landsting.

Avsnitten om drogtestning och missbruk under graviditet kan troligen också vara av intresse ur ett allmänläkarperspektiv, säger Stefan Borg.
– Vårdprogrammet är det första som är utarbetat direkt på nätet utan pappersupplaga. Det innehåller ju även doping där det inte finns nationella riktlinjer ännu. Vårdprogrammet innehåller rekommendationer vad gäller cannabis och ungdomar, vilket är ett nytt område i de nationella riktlinjerna.

På regional nivå håller även Stockholms läns landsting tillsammans med kommunerna genom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) på med en kartläggning och analys av nuläget för missbruks- och beroendevården inom landstinget.

Samsjuklighet ingår

Riktlinjerna omfattar alkohol och viss narkotika (cannabis, centralstimulantia och opiater men inte hallucinogener (så kallade klubbdroger såsom GHB, LSD och ecstasy), där vetenskapligt underlag saknas. I ett särskilt dokument besvarar myndigheterna frågor om läkemedelsassisterad behandling vid beroende av opiatanalgetika.

I riktlinjerna ingår också samsjuklighet (missbruk – psykisk sjukdom), läkemedel (bensodiazepiner och opioidanalgetika) och ungdomar. Vad gäller ungdomarna omfattar riktlinjerna endast psykosocial behandling, inte läkemedelsbehandling, eftersom läkemedlen sällan prövats på ungdomar.

Doping ingår inte, eftersom underlag om åtgärder till stor del saknas. För nikotin hänvisas till nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Spelberoende saknas också i riktlinjerna.

Remisstiden gick ut den 19 juni. Synpunkterna bearbetas och beaktas innan slutversionen publiceras under våren 2015.

David Finer

Källa:
  1. Psykiatristöd, Region Stockholm. Regionalt vårdprogram. Narkotika och dopning
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad