Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Absolut risk och diagram underlättar patientdelaktighet

Publicerat 2015-02-16

Visuella hjälpmedel och presentation av sannolikhetsinformation i absoluta riskmått kan underlätta patientens förståelse och delaktighet vid riskkommunikation. Number needed to treat, NNT, kan istället försvåra för patienten.

För att delat beslutsfattande i vården ska fungera måste läkaren kunna kommunicera nytta/risk-information. I en översiktsartikel i Annals of internal medicine analyserades 91 prospektiva studier eller tvärsnittsstudier, där olika metoder för att kommunicera riskinformation till patienter eller friska frivilliga jämfördes.

Beslutsstöd i form av bilder, till exempel rutnät eller stapeldiagram, kunde förbättra patientens förståelse. Enkla modeller med få variabler var bättre. Diagram som innehöll både totalpopulationen och den berörda populationen var att föredra.

Absolut risk bättre

Presentation av absoluta istället för relativa risktermer gav patienten en mer korrekt uppfattning om verkligheten. Det var mindre troligt att patienter som informerats om den absoluta riskreduktionen, ARR, istället för den relativa, startade en behandling. Presentation av relativ riskreduktion, RRR, ger ofta ett överdrivet intryck. Den relativa riskreduktionen kan till exempel vara 50 procent, den absoluta riskreduktionen 20 procentenheter och NNT 5. Med andra utfall kan RRR fortfarande vara 50 procent, men ARR 0,2 procentenheter och NNT 500.

Användning av begreppet Number needed to treat, NNT, som talar om hur många patienter som måste behandlas under en viss tid för att en patient ska undgå att drabbas av en komplikation, minskade patientens förståelse.

Det gick inte att säga om det var bättre att använda frekvenser (1 av 5) eller procentsatser.

Det var också svårt att jämföra studierna, eftersom metoder för riskkommunikation inte har fasta definitioner.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Zipkin DA, Umscheid CA, Keating NL, Allen E, Aung K, Beyth R et al. Evidence-based risk communication: a systematic review. Ann Intern Med. 2014 Aug 19;161(4):270-80. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad