Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dålig effekt av paracetamol vid ryggsmärta och artros

Publicerat 2015-05-11

Paracetamol hade ingen effekt vid ryggsmärta och gav endast en liten smärtlindring vid artros i knä och höft enligt en metaanalys publicerad i BMJ.

Metaanalysen bygger på 13 randomiserade studier där effekten av paracetamol har jämförts med placebo vid ryggsmärta eller knä- och höftartros. Ingen av studierna innehöll data för långtidsanvändning. I analysen undersöktes effekten på smärta, den fysiska begränsningen samt livskvalitet.

Effekten på ländryggssmärta utvärderades från tre studier men utfallet baseras främst på resultatet från en nyligen publicerad studie med 1 652 patienter. Resultatet visade att paracetamol inte har någon effekt på ländryggssmärta, fysisk begränsning eller livskvalitet vid korttidsbehandling.

I bedömningen av effekten på knä- och höftartros ingick tio studier, med sammanlagt 3 541 patienter. Vid behandling syntes en liten signifikant skillnad till fördel för paracetamol jämfört med placebo på smärta och rörlighet men enligt studieförfattarna har det ingen klinisk betydelse.

Det fanns ingen skillnad mellan de som fått paracetamol eller placebo när det gällde rapportering av biverkan, inklusive allvarlig biverkan, eller som lämnade studien på grund av biverkan. Detsamma gällde även följsamhet till behandling och behov av extra smärtlindrande läkemedel.

Däremot hade de som tagit paracetamol en nästan fyra gånger så stor risk att få förhöjda levervärden jämfört med placebo, men den kliniska betydelsen av detta är oklart.

Utvärdera effekten

– Att effekten av paracetamol är liten vid artros vet vi sedan tidigare. Det är alltid viktigt att utvärdera effekten och sätta ut läkemedel som inte ger avsedd effekt säger
Carl-Olav Stiller, ordförande i expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar från 2012 har paracetamol fått prioritet 8, vid artros i knä och höft, enligt deras 10-gradiga skala där 1 har högst och 10 lägst prioritet. Det bedömdes att paracetamol har en liten effekt på smärta och ingen effekt på funktion jämfört med placebobehandling. Det ska jämföras med prioritet 3 (knäartros) och 4 (höftartros) för långvarig, regelbunden, handledd konditions- styrke- och funktionsträning.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, Pinheiro MB, Lin CW, Day RO et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ. 2015 Mar 31;350:h1225. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad