Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Framgångsfaktorer i strokevården – rapport och inspirationsskrift

Publicerat 2015-06-15

Nationella programrådet för stroke har identifierat 18 framgångsfaktorer genom djupintervjuer med beslutsfattare och aktiva inom strokevården.

Indikatorer har valts som fokuserar på den akuta strokevården och där gott vetenskapligt underlag finns. Följande indikatorer som baseras på data från det nationella kvalitetsregistret Riksstroke har studerats:

  • andel patienter som direktinläggs på strokeenhet
  • andel patienter som behandlas med trombolys
  • tid från ankomst till sjukhus till start av trombolys
  • andel patienter med stroke och förmaksflimmer som får antikoagulantia vid utskrivning
  • andel patienter som får tidig understödd hemgång

18 framgångsfaktorer för god strokevård:

18 framgångsfaktorer för god strokevård

Inspiration i förbättringsarbetet

Studien har genomförts på uppdrag av Nationella programrådet för stroke vid Sveriges kommuner och landsting, SKL, med ambitionen att identifiera framgångsfaktorer som kan vara till nytta i landstingens förbättringsarbete, för att på sikt kunna bidra till en ökad kvalitet i strokevården.

Rapporten vänder sig i första hand till ansvariga tjänstemän och till dem inom professionerna som arbetar med strokevård. Förhoppningen är att beskrivningarna av framgångsfaktorerna ska kunna inspirera till ett ökat kunskapsutbyte mellan landstingen och bidra till kvalitetsförbättringar. Inspirationsskriften vänder sig till de som arbetar med eller inom strokevården, som chef eller i ett vårdteam, men också till tjänstemän och politiker som tar beslut gällande strokevården.

Stroke är en sjukdom med allvarliga följder för individen och stora kostnader för samhället. Sjukdomen drabbar cirka 30 000 personer i Sverige årligen. Stora framsteg har gjorts inom strokevården med ökade möjligheter att förebygga och behandla och en ökad överlevnad.

Mer information hittar du på www.skr.se

Anna Zucco, informationsapotekare
Processledare Nationella programrådet för stroke

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad