Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingen ökad incidens av diabetes i Sverige

Publicerat 2015-04-15

Insjuknandet i diabetes minskade måttligt under en åttaårsperiod, medan prevalensen i gengäld ökade något genom förbättrat överlevande och en äldre befolkning. Den totala prevalensen av diabetes i Sverige är relativt låg sett ur ett globalt perspektiv.

I en nyligen genomförd studie av incidens och prevalens av läkemedelsbehandlad diabetes i Sverige, den första nationella studien i sitt slag, visas att incidensen av diabetes i Sverige inte ökar utan tvärtom minskar något.

Med det nationella Läkemedelsregistret som bas undersöktes förändringar i förekomst och frekvens av farmakologiskt behandlad diabetes i Sverige under 2005–2013. Därtill uppskattades den totala prevalensen av farmakologiskt och icke-farmakologiskt behandlad diabetes i Sverige.

Under studieperioden identifierades nära en kvarts miljon nya fall av farmakologiskt behandlad diabetes, med en åldersstandardiserad incidens under hela uppföljningstiden om 4,34 per 1 000 individer för män och 3,16 per 1 000 individer för kvinnor. Vidare konstaterades en minskning i incidens över tid med 0,6 procent per år för män och för kvinnor med 0,7 procent per år.

Den åldersstandardiserade prevalensen av farmakologiskt behandlad diabetes ökade mellan 2005/2006 och 2012/2013 från 41,9 till 50,8 per 1 000 individer för män, och från 29,9 till 34,6 per 1 000 individer för kvinnor. Även den totala prevalensen av farmakologiskt och icke-farmakologiskt behandlad diabetes ökade för både män och kvinnor.

Ökad BMI har inte påverkat

Att diabetesincidensen i Sverige inte ökat trots ett stigande body mass index, BMI, generellt stämmer med tidigare resultat från MONICA-studien i norra Sverige. Varför det är så finns inget bra svar på, det kan vara en förbättrad kost i kombination med en mer aktiv livsföring som kompenserar för de ökade riskerna med övervikt och fetma. Den ökade prevalensen beror sannolikt på en förbättrad överlevnad inom diabetesgruppen tillsammans med en ökande andel äldre i befolkningen.

Generellt ökar diabetes i världen, och den relativt stabila diabetesförekomsten i Sverige ter sig då som ett positivt undantag. Diabetesökningen är störst i Asien och Afrika, med ökat lidande och ökade kostnader för dessa befolkningar.

Bättre behandling

Läkemedelsbehandlingen av diabetes i Sverige har förbättrats under 2000-talet, med insikten att multipel riskfaktorbehandling är basen vid behandling av typ 2-diabetes. I Sverige minskar insjuknandet och dödligheten i hjärtkärlsjukdom, framför allt av hjärtinfarkt, något som också gäller diabetesgruppen.

Att diabetesprevalensen i Sverige ökar något till följd av en ökad överlevnad i diabetesgruppen är något att glädjas åt, även om det fortfarande är en överrisk i mortalitet vid både typ 1- och typ 2-diabetes.

Studien är ett samarbete från de allmänmedicinska enheterna vid universiteten i Örebro, Umeå, Linköping och Karolinska institutet i Stockholm.

Per Wändell, medförfattare till studien, distriktsläkare och professor, Akademiskt primärvårdscentrum, ledamot i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar

Källa:
  1. Jansson SPO, Fall K, Brus O, Magnuson A, Wändell P, Östgren CJ, Rolandsson O. Prevalence and incidence of diabetes mellitus - a nationwide population-based pharmaco-epidemiological study in Sweden. Diabet Med. 2015 Feb 7. doi: 10.1111/dme.12716. [Epub ahead of print]. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad