Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel som kan ge viktpåverkan

Publicerat 2015-02-04

I en systematisk översikt och metaanalys sammanfattas information om en rad antiepileptika, neuroleptika, antidepressiva och blodglukossänkande medel som kan bidra till viktökning respektive viktminskning.

Totalt 257 randomiserade studier på knappt 85 000 patienter ingick i analysen. För inklusion krävdes att interventionen varade i minst 30 dagar.

Bland antiepileptika gav gabapentin en viktökning på 2,2 kg efter 1,5 månaders användning medan lamotrigin var viktneutral. Zonisamid (Zonegran) och topiramat gav istället påtaglig viktnedgång (7,7 kg respektive 3,8 kg). Karbamazepin gav ett kilos viktuppgång, men det resultatet var mindre tillförlitligt.

Följande neuroleptika gav viktuppgång inom i medeltal tre månader: olanzapin (2,4 kg), quetiapin (1,1 kg) och risperidon (0,8 kg). Aripiprazol (Abilify) ökade vikten med 0,6 kg och ziprasidon var viktneutral, men för båda dessa var resultatet mindre tillförlitligt. Litium var viktneutral.

Antidepressiv behandling med amitriptylin (1,8 kg) och mirtazapin (1,5 kg) gav viktuppgång, medan viktnedgång sågs för bupropion (1,3 kg) och fluoxetin (1,3 kg). För övriga antidepressiva medel var det antingen icke-signifikanta resultat eller mindre tillförlitliga resultat.

Blodglukossänkande medel gav antingen viktuppgång eller viktnedgång enligt nedanstående tabell. För repaglinid fanns inte tillräckliga data.

Blodglukossänkande medel gav antingen viktuppgång eller viktnedgång

Viktökning

Viktminskning

pioglitazon 2,6 kg

liraglutid, (Victosa) * 1,7 kg

glimepirid 2,1 kg

exenatid (Bydureon och Byetta) ** 1,2 kg

glipizid (Mindiab) 2,2 kg

metformin 1,1 kg

sitagliptin (Januvia) 0,55 kg

akarbos (Glucobay) 0,4 kg

nateglinid (Starlix) 0,3 kg


* efter i medeltal sex månader
** efter i medeltal fyra månader

Övriga läkemedel som studerades var antihypertensiva medel, antihistaminer och hormoner, där glukokortikoider gav en viss viktökning. Många läkemedel saknas i sammanställningen på grund av brist på information om viktpåverkan. Till exempel saknas valproat, klozapin och insuliner, där viktuppgång är ett känt kliniskt problem.

En nackdel med de ingående studierna är att uppföljningstiden ofta var kort. Det är också okänt om effekterna på vikten kvarstod efter avslutad behandling.

Avsikten med analysen är att ge vägledning om läkemedelsval, när det finns flera behandlingsmöjligheter, och att kunna ge rätt råd vid insättning av ett läkemedel som påverkar vikten.

Översikten publicerades nyligen i tidskriften the Journal of clinical endocrinology & metabolism.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Domecq JP, Prutsky G, Leppin A, Sonbol MB, Altayar O, Undavalli C et al. Drugs commonly associated with weight change: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Jan 15:jc20143421. [Epub ahead of print] PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad