Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny formel för beräkning av eGFR i NjuRen

Publicerat 2015-04-21

Beräkningsformeln för att skatta en patients njurfunktion, eGFR, ändras i tjänsten NjuRen. Formeln CKD-EPI byts idag till den reviderade Lund-Malmöformeln (LM-rev) [1]. Ändringen sammanfaller med att Karolinska universitetslaboratoriet börjar erbjuda beräkning av kroppsytenormerat (relativt) eGFR från plasmakreatinin, P-kreatinin, med LM-rev. Tidigare har enbart P-kreatininvärdet visats (µmol/l) på labblistan.

LMrev-formeln är liksom CKD-EPI en av de nyare formlerna som enligt SBU:s rapport med tillräcklig noggrannhet beräknar vuxna patienters njurfunktion genom att använda ett P/S-kreatinin [2]. LM-rev är väl utvärderad i svenskt material.

För användaren märks ingen skillnad annat än att det beräknade relativa värdet på eGFR som presenteras på knappen i Janusfönster för vissa patienter blir något annorlunda jämfört med tidigare. Eftersom även LM-rev är en kreatininbaserad formel måste man ta hänsyn till kreatinins begränsningar på samma sätt som tidigare för CKD-EPI-beräknat eGFR. Om patienten avviker från normal kroppskonstitution bör ett absolut eGFR beräknas. Stöd för detta finns i tjänsten.

NjuRen nås via via http://njuren.sll.se/ (inom SLLnet) eller via Janusfönster i Take Cares läkemedelsmodul på de enheter där tjänsten aktiverats. För frågor, kontakta
e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.

Emma Hultén, Avdelningen E-hälsa och strategisk IT
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa:
  1. Björk J, Grubb A, Sterner G, Nyman U. Revised equations for estimating glomerular filtration rate based on the Lund-Malmö study cohort. Scand J Clin Lab Invest. 2011 May;71(3):232-9. PubMed
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt. 2013. SBU-rapport nr 214

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad