Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxazepam och diklofenak i fisk fångad i Stockholm

Publicerat 2015-03-20

En stor andel abborrar fångade i Stockholmstrakten innehåller oxazepam och diklofenak visar en undersökning gjord av IVL Svenska miljöinstitutet inom ramen för ett projekt som delvis finansierats av Stockholms läns landsting. Abborrar är relativt stationära fiskar och analyserna ger därför en god uppfattning om exponeringen vid fångstplatsen.

Läkemedel i gallvätska från 30 abborrar, 10 per lokal, undersöktes utanför Käppala avloppsreningsverk på Lidingö, vid Gällnö i mellanskärgården och i Lövstafjärden i Mälaren. Totalt fanns det en eller flera läkemedelssubstanser i knappt hälften av abborrarna. Halterna var generellt sett låga, något eller några nanogram/gram gallvätska. Högst halter fanns det av diklofenak. Oxazepam fanns i flest antal individer, 13 av 30.

Inte oväntat var det fiskarna som fångades utanför Lidingö som både hade flest antal läkemedel i gallvätskan och även högst koncentrationer av dessa. Diklofenak, ibuprofen, oxazepam och sertralin fanns i en eller flera abborrar.

– Längre ut i skärgården, vid Gällnö, hittades bara oxazepam, och i då betydligt lägre halter och bara hos 20 procent av de fångade fiskarna. Ett flertal abborrar fångade i Lövstafjärden innehöll diklofenak, ibuprofen och oxazepam. Läkemedelsresterna här kan möjligen härröra från utsläpp från Kungsängsverket i Uppsala, säger Tomas Viktor, ekotoxikolog och en av provtagarna på IVL Svenska miljöinstitutet.

Åtta substanser valdes ut för analys

De substanser som analyserades var diklofenak, ibuprofen, oxazepam, karbamazepin, propranolol, bisoprolol, sertralin och ketokonazol. Urvalet av substanser baserades på förmågan att anrikas i organismer, det vill säga vara substanser med relativt hög fettlöslighet. Dessutom skulle de valda substanserna förskrivas i relativt stora mängder i Stockholmsområdet och representera olika typer av behandlingar.

– Analys av gallvätska valdes eftersom det är ett bra mått på exponering. Analysen ger dock ingen information om eventuell bioackumulation av den aktuella substansen eller om substansen även finns i muskelvävnad. Abborrar är relativt stationära fiskar och ger därför en god uppfattning om exponeringen vid fångstplatsen, berättar Tomas Viktor.

De årliga provtagningar av läkemedelsrester i Saltsjön som landstinget genomför har tidigare visat att ett flertal läkemedelssubstanser finns spridda i Saltsjön och även utåt i skärgården. Denna studie bekräftar detta och visar även att dessa läkemedelsrester kan tas upp av fiskar.

Johanna Borgendahl
Landstingsstyrelsens förvaltning, Miljöavdelningen
Stockholms läns landsting

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad