Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pandemivaccin vid graviditet ökade inte mortalitet

Publicerat 2015-12-01

Vaccination av gravida med Pandemrix mot svininfluensa, A(H1N1), under pandemin påverkade inte dödligheten hos fostret eller barnet upp till cirka 4 års ålder.

Den svenska prospektiva populationsbaserade kohortstudien inkluderade 275 500 födslar, från ungefär hälften så många mödrar, mellan 1980 och 2012. I studien ingick drygt 40 000 barn som exponerats för Pandemrix under fosterlivet.

I huvudanalysen studerades födslar från och med oktober 2009, då vaccinationsperioden mot svininfluensa startade. I den andra analysen, en syskonanalys, studerades samtliga födslar från de mödrar som vaccinerats. Syskonanalysen gjordes för att utesluta att mödrar som valde att vaccinera sig skiljde sig från mödrar som valde att inte vaccinera sig, till exempel att den ena gruppen skulle vara mer hälsomedveten.

Påverkade inte mortalitet

Vaccination under graviditeten påverkade inte antalet dödfödda, tidig neonatal dödlighet (dag 0–6) eller senare barnadödlighet (från dag 7 upp till 4,6 års ålder). Syskonanalysen gav liknande resultat som huvudanalysen. Hos mödrar som vaccinerats i andra trimestern var risken för dödföddhet lägre, men denna riskminskning sågs inte i syskonanalysen.

I studien korrigerades för moderns ålder vid förlossning, kroppsmasseindex, paritet, rökning, moderns födelseland, inkomst och barnets kön. Information om missfall före graviditetsvecka 22 saknas i studien. Det är också okänt vilka mödrar som smittades av influensan under graviditeten.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Ludvigsson JF, Ström P, Lundholm C, Cnattingius S, Ekbom A, Örtqvist Å et al. Maternal vaccination against H1N1 influenza and offspring mortality: population based cohort study and sibling design. BMJ. 2015 Nov 16;351:h5585. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad